Lokalpolitik

Reform vigtigere end valg

"Der var engang...". Sådan begynder ethvert godt gammelt eventyr. Karakteristisk for de fleste eventyr er også, at de efter en spændings- og konfliktfase næsten altid ender godt. Den siddende regering har også sat en spændende proces i gang, som måske kan betegnes som et moderne politisk eventyr med alt, hvad dertil hører. Lad os håbe, at det må ligne andre eventyr på den måde, at historien både bliver forholdsvis kort og ender godt. Jeg tænker på forarbejdet til en kommende kommunalreform, som Strukturkommissionen er i gang med. I løbet af i år skal den kulegrave opgaverne i amter og kommuner med henblik på at bane vejen for et fremtidigt kommunalt Danmarkskort, som ingen lige nu aner, hvordan kommer til at se ud. Ét er imidlertid sikkert: Fra det øjeblik, regeringen satte arbejdet i gang, har der været en livlig debat både i medierne og i politiske kredse i kommuner og amter. Ikke særligt overraskende har en række amtsborgmestre slået et slag for, at amterne absolut ikke kan undværes. Et af argumenterne er det folkelige islæt og nærdemokratiet, som vil forsvinde med større regioner. Det samme gælder, når der diskuteres kommunestørrelser. Borgmestre og byrådsmedlemmer i de mindre kommuner forsømmer ikke en lejlighed til at fastslå de små kommuners demokratiske fortræffeligheder og deres evne til at løse opgaverne både billigt, effektivt og båret af en høj kvalitet. Faktisk forlyder det fra en del, at der slet ikke er behov for en kommunalreform - hvis blot vi får en udligningsreform, hvor statens fordeling af penge til rige og fattige kommuner bliver mere retfærdig, så vil hovedproblemet være løst. Midt i det hele står KL - kommunernes fælles talerør - og aner ikke, hvad de skal mene af angst for at træde nogle medlemskommuner over tæerne. Mange borgmestre maner også til besindighed. Strukturkommissionens arbejde og ikke mindst den folkelige debat bør strække sig over et længere tidsrum, så intet trækkes ned over hovedet på nogen. Nogle går endda så vidt som til at fastslå, at eventuelle kommunesammenlægninger bør ske ad frivillighedens vej. Hvis alle disse velmenende holdninger vinder gehør i regering og folketing, så vil eventyret totalt miste sin spænding og intensitet, og det vil næppe slutte lykkeligt, men handlingen vil fortsætte i én uendelighed, uden at nogen vil eller tør drage en konklusion. Målet vil således være nået, hvis ønsket er, at alt skal forblive, som det er nu. Men det er en misforståelse at tro, at man på denne måde har gjort honnør for demokratiet og den folkelige debat. Tværtimod har man gået nogle særinteressers ærinde, nemlig dem, der har en interesse i at blokere for en reform. Derfor bør det ikke gentage sig, som skete forud for den seneste kommunalreform i 1970. Her diskuterede man i ikke mindre end 14 år, inden der blev slået nogle streger til de nye storkommuner - og minsandten om ikke mange alligevel følte, at de fik noget trukket ned over hovedet uden at væreblevet hørt. Regeringen og Folketinget bør derfor, når Strukturkommisionen har afsluttet sit arbejde senere på året, lytte til de råd, det måtte give anledning til, samt naturligvis give plads til en kort, folkelig debat. Den bør imidlertid også blive kort, for det store flertal er bedst tjent med en hurtig afklaring. Det gælder hensynet til den politiske og til den administrative funktionsdygtighed lokalt i amter og kommuner. Lang tids usikkerhed om den fremtidige struktur vil lamme arbejdet til skade for landet og dets befolkning. Flere års intern diskussion og debat i mere eller mindre indforståede kommunalpolitiske fora har intet med en sund demokratisk og folkelig proces at gøre. Det tjener tværtimod landet og dets befolkning bedst, hvis regering og folketing er konsekvente og målrettede i kølvandet på Strukturkommisionens afrapportering. Der bør handles hurtigt med den nødvendige lovgivning for at få en reform på plads, og den bør kunne træde i kraft, så det kommende kommunalvalg ikke bliver et "overgangsvalg" til nogle enheder, som måske alligevel skal forsvinde i løbet af nogle år. Derfor: Gør arbejdet færdigt, så reformen kan træde i kraft fra næste valgperiodes start, eller udskyd - om nødvendigt ved hjælp af en særlov - næste kommunalvalg et år eller to for at få alt på plads. Og de to store "amts- og kommunepartier", Venstre og Socialdemokraterne, kan lige så godt gøre sig klart med det samme, at de umuligt kan gøre alle deres lokalpolitikere og medlemmer tilfredse. Det er i øvrigt heller ikke deres opgave. Det er at træffe den sagligt rigtige beslutning ud fra nogle helt overordnede nationale hensyn. Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er borgmester (V) i Pandrup Kommune. E-mail: seflja@pandrup.dk