Socialpolitik

Regeringen er socialt ansvarlig

Der har i den seneste tid været en række indlæg i NORDJYDSKE, der har kritiseret regeringens indsats på det sociale område. Det er en kritik, der er uden hold i virkelighedens verden.

Regeringen begyndte umiddelbart efter valget sit arbejde på at etablere en række foranstaltninger, der kunne bedre situationen for de socialt udsatte i Danmark. Ved overtagelsen af regeringsmagten forelå der ingen samlet strategi til en indsats for de mest udsatte grupper i samfundet. Et af de første initiativer var etableringen af Rådet for Socialt Udsatte. Det blev nedsat i april 2002. Rådets 12 medlemmer, som har stor erfaring og praktisk kendskab til de svageste gruppers vilkår, fungerer nu som talerør for en gruppe mennesker, som sædvanligvis har vanskeligt ved at blive hørt i den offentlige debat. Blandt rådets opgaver er at følge den sociale indsats for de svageste i samfundet, at stille forslag til en forbedret indsats over for de mest udsatte grupper, at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde og endelig, at udarbejde en årlig rapport om situationen for de mest udsatte grupper. Rådet er uafhængigt af regeringen og har bl.a. fremsat forslag om en egentlig fattigdomsgrænse i Danmark. Før valget var der intet uafhængigt og slagkraftigt talerør for de mest udsatte grupper i det danske samfund. Regeringen lægger vægt på, at indsatsen for de mest socialt udsatte i Danmark skal bygge på faktuelle forhold og ikke ,0blot følge i hælene på en aktuel offentlig debat. Området er for alvorligt til hovsa-beslutninger og uov ervejede initiativer. Regeringen fortsætter ordningen med satspuljer. Det vil sige en pose penge, der hvert år tildeles særligt krævende områder. Aftalen om satspuljen for 2005 rummer en lang række initiativer og for blot at fremhæve nogle få, kan jeg blandt andet nævne indsatsen for udsatte børn og unge. Det betyder en reform af indsatsen for truede børn og unge (anbringelsesreformen). Hovedtræk i reformen er: * Tidlig indsats i forhold de udsatte børn og unge * Bedre sagsbehandling på området * Styrket inddragelse af udsatte børn og familier i forbindelse med sagsbehandlingen Desuden afsættes der midler til en række familiepolitiske initiativer. Det drejer sig bl.a. om konfliktmægling, bedre orlovsmuligheder til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap og bedre muligheder for orlov til pasning af syge børn. Der afsættes 330 mio. kr. over de næste 4 år. Også børne- og ungdomspsykiatrien får flere penge. Der afsættes 50 mio. kr. årligt til en særlig indsats på børne- og ungepsykiatriområdet med henblik på at nedbringe ventelisterne. Midlerne skal målrettes bedre og hurtigere visitation, undersøgelser uden for almindelig arbejdstid og udvidelse af kapaciteten skal prioriteres. Til bekæmpelse af fedme og spiseforstyrrelse blandt børn og unge afsættes 73 mio. kroner i 2005-2008, med særligt fokus på udsatte familier. Derudover er der afsat 10 mio. kroner i 2005 til centrale initiativer. Fedme og spiseforstyrrelser er et voksende problem i Danmark. Ved at målrette en indsats på børn og unge kan de store og alvorlige sundshedsmæssige og psykiske problematikker tages i opløbet. Jeg har kun nævnt et ganske lille udsnit af de initiativer, der er vedtaget og gennemført i år og siden valget, men det burde stå klart, at den nuværende regeringen tager sit sociale ansvar meget alvorligt og i særdeleshed er opmærksom på de behov, udsatte børn og unge har. Inge-Lene Ebdrup, Bavnehøjvej 9, Bradsted, er folketingsmedlem (V) og boligpolitisk ordfører.