Regeringen stækkerfrie grundskoler

N.F.S. Grundtvig og Chresten Kold havde langsigtede, visionære og demokratiske tanker om, hvordan folkets skole skulle være.

Helt enestående ville man sikre forældres ret til indflydelse på deres børns undervisning. Noget som faktisk er et særkende for Danmark. For tiden ser det dog ud som om, at Danmark bevæger sig væk fra en god og stolt skoletradition. Det nye folkeskoleforlig øger den statslige styring med skolerne, og regeringens finanslovsforslag skaber store problemer for landets frie og private grundskoler. De danske friskoler har med deres metodefrihed, mangfoldighed og demokratiske styring været pejlemærker og inspirationskilde for den danske folkeskole. Alligevel har regeringen nu fundet en effektiv måde at stække de frie grundskoler på. Den vil fjerne befordringsgodtgørelsen under henvisning til, at denne virker konkurrenceforvridende i forhold til folkeskolen. Sandheden er, at den mistede godtgørelse vil betyde øget forældrebetaling, og dermed i yderste konsekvens skolelukninger i stribevis, fordi de frie grundskoler allerede i de senere år har mistet en stor del at statstilskuddet. Hvis folke- og frie grundskoler tilsammen skal være et godt undervisningstilbud til vores børn, skal der være en reel valgmulighed mellem skoleformerne, med udgangspunkt i barnets tarv. De frie grundskoler tager deres del af det samfundsmæssige sociale ansvar, og en stærkt øget forældrebetaling vil selvsagt udelukke nogle familier fra at vælge denne skoleform. Regeringens motiv til dette drastiske tiltag på skoleområdet må være ønsket om øget ulighed, afvikling af de frie grundskoler eller indførelse af en minimalstat, hvor alting finansieres ved fuld brugerbetaling. Folkeskolen og de frie grundskoler har rod i en demokratisk tradition, hvor medbestemmelse og lige muligheder for børnene er i højsædet. Regeringen, DF og S må stoppe denne hetz mod den danske skoletradition. Visioner og udvikling, langsigtede løsninger og vilje til dialog må til enhver tid være at foretrække frem for statsstyring og besparelser.