Videregående uddannelser

Regeringens lovpakke

Her er nogle af de 48 lovforslag, som skal danne det lovmæssige grundlag for den kommunale strukturreform. Beskæftigelsesministeriet Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: Fire statslige beskæftigelsesregioner - heraf én for Nordjylland - skal erstatte Arbejdsformidlingen og overvåge og analysere arbejdsmarkedet. I kommunerne oprettes jobcentre. Et regionalt beskæftigelsesråd med repræsentanter for bl.a. arbejdsmarkedets parter erstatter arbejdsmarkedsrådet. På kommunalt niveau oprettes et lokalt beskæftigelsesråd. Finansministeriet Ændring af en række love - konsekvensrettelser. Forsvarsministeriet Ændring af beredskabsloven - konsekvensrettelser. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ny sundhedslov: Styrket rolle til kommunerne. Regioner skal alene varetage sygehuse og sygesikring. Embedslægerne bliver en direkte del af Sundhedsstyrelsen. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.Lov om regional statsforvaltning: De nuværende statsamter erstattes af fem regionale statsforvaltninger - heraf én i Nordjylland. Lederen (i dag kaldet statsamtmand) hedder i fremtiden direktør. Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen: Beskriver, hvordan fordelingen af aktiver, passiver samt personale mellem de nye myndigheder skal foregå. Der nedsættes en række delingsråd - heraf ét for Nordjyllands og Viborg Amter. Lov om kommunale borgerservicecentre: Skal tilskynde kommunerne til at oprette denne slags centre, hvor borgerne får en enkel og enstrenget indgang til den offentlige forvaltning. Lov om regionernes finansiering: Regionerne kan ikke selv opkræve skatter, men får sine penge fra staten og fra kommunerne. Lov om ændring af lov om begunstigelser for en kreditforening af kommuner i Danmark - konsekvensrettelser. Lov om et evalueringsinstitut for kommuner m.v. Lov om regioner og om nedlæggelser af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab: Amterne nedlægges pr. 1. januar 2007 og erstattes af regioner - heraf en region Nordjylland, der består af kommunerne i Nordjyllands Amt samt Hanstholm, Sydthy, Thisted, Morsø og Aalestrup (Mariager er ikke nævnt i forslaget, men kan føjes ind senere!). Regionen skal have hovedsæde i Aalborg. Lov om revision af den kommunale inddeling: Om fremgangsmåden i forbindelse med de nye kommuners etablering, herunder at de kommende byråd vælges 15. november 2005. Justitsministeriet Lov om ændring af færdselsloven og pasloven: I fremtiden skal vi kunne indlevere ansøgning om og billede til pas og kørekort hos kommunen. Det er stadig politiet, der udsteder disse. Kulturministeriet Lov om ændring af en række love, heriblandt museumsloven, bygningsfredningsloven, lov om musik og teaterloven. Miljøministeriet Lov om ændring af lov om forurenet jord: Stort set alle opgaver, der i dag løses af amterne, overtages af regionerne. Påbud og tilsyn med større virksomheder overtages af staten, mens kommunerne skal tage sig af de øvrige virksomheder. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse: De fleste af amternes opgaver overtages af kommunerne. Nogle få - heriblandt strandbeskyttelseslinjer og naturovervågning - overgår dog til staten. Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, lov om okker m.m. Lov om ændring af lov om planlægning: Kommunerne overtager de fleste af amternes nuværende opgaver på dette felt. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Lov om ændring af lov om forældremyndigheder og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning m.v.: Alle sager på dette område skal i fremtiden begynde hos de nye regionale statsforvaltninger. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Lov om ændring af jordfordelingsloven, landdistriktsstøtteloven m.v.: Staten overtager fra amterne sager om støtte til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Fremme og udvikling af landdistrikter bliver fortsat en regionsopgave. Skatteministeriet Ny skatteforvaltningslov samt en række konsekvensændringer. Socialministeriet Lov om social service. Flere opgaver samles i kommunerne. Trafikministeriet Lov om ændring af lov om offentlige veje, om private fællesveje, omn vintervedligeholdelse m.v.: Fastsætter blandt andet, at 291,4 km nordjysk landevej bliver hovedlandevej. Lov om trafikselskaber: Hver region skal oprette et eller flere trafikselskaber, som skal koordinere den kollektive trafik. Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, om digeanlæg, om havne, om færgefart m.v.: En række konsekvenser - heriblandt at staten i fire år overtager amternes hidtidige forpligtelser i forhold til kystbeskyttelse. Derefter bliver opgaven et kommunalt anliggende. Undervisningsministeriet Lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse, om mellemlange videregående uddannelser, om folkeskolen, om produktionsskoler, om forlekoplysende voksenundervisning m.v.: En lang række ændringer, blandt andet forårsaget af, at amterne - der i dag har en lang række opgaver på dette felt - i fremtiden ikke skal beskæftige sig med uddannelsesinstitutioner. Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov om erhvervsfremme: Regionsrådet kan nedsætte et eller flere vækstfora, som drøfter den regionale erhvervsstrategi. Et vækstforum får 20 medlemmer, hentet i blandt andet kommuner, vidensinstitutioner og blandt arbejdsmarkedets parter. Regionerne kan efter indstilling fra et vækstforum medfinansiere aktiviteter inden for blandt andet innovation, vækst og udvikling af turismeerhvervet samt udvikling i udkantsområder. Kilde: www.im.dk