Regeringspartierne må selv tage ansvaret

BUDGET 2007: Indledningsvis må vi konstatere, at de vilkår vi er blevet budt i Vesthimmerland i forbindelse med kommunesammenlægningen er helt urimelige, idet der er ikke fulgt penge med i tilstrækkeligt omfang. F.eks. har de fire gamle kommuner opgjort fusionsudgifterne til 71 mio. kr., hvilket der ikke er ydet kompensation for. Desuden tyder det på, at vi er blevet kraftigt underkompenseret i forhold til den opgjorte refusion fra amterne, ligesom den nye udligningsreform desværre ikke er faldet ud til fordel for Vesthimmerland. Alt sammen har det bevirket, at der skulle findes 70-80 mio. for at få budgettet til at hænge sammen, og pengene skulle vel at mærke findes i budgetter, som adskillige gange tidligere er blevet beskåret. Derfor afleverede Det radikale Venstre kort før tidsfristen den 2. oktober et ændringsforslag til budgetoplægget, hvor vi ønskede betydeligt flere besparelser taget af bordet for at kunne være med i et budgetforlig. Situationen var imidlertid rimelig grotesk, idet vi på det tidspunkt, hvor ændringsforslaget skulle være borgmesteren i hænde, ikke kendte størrelsen på statstilskuddet til vanskeligt stillede kommuner. I budgetoplægget var det beløb sat til 35 mio. kr., så det var naturligvis alles udgangspunkt. Ud over at fjerne besparelser på folkeskole, SFO og dagpasningsområdet for 4,5 mio. kr. ønskede vi også at fjerne millionbesparelsen på skolernes specialundervisning. Vi ønskede desuden at lempe besparelserne i sundheds- og socialudvalg på 4,8 mio. idet også disse grupper udsættes for væsentlige serviceforringelser med det foreliggende budgetforlig. Endvidere er der her tale om udsatte grupper, som ikke så let kan komme til orde, og ikke mindst af denne grund bør der også være en særlig bevågenhed omkring besparelsernes størrelse Som i det indgåede forlig mellem V, S og K ønskede vi daghøjskolen samt de tre større biblioteksfilialer bevaret, men vi fandt det endvidere helt nødvendigt med et beløb at lempe den tendens, som allerede nu forekommer, hvor stillinger indefryses, eller ”syltes” et par måneder inden de slås op. Det radikale ændringsforslag indebar, at 12,4 mio. skulle tages ud af budgetbesparelserne. Det ville have været et spørgsmål om politisk vilje, hvis vi havde modtaget de 35 mio. til vanskelig stillede kommuner. Vi fik imidlertid kun 19 mio., hvilket på den ene side gør vores forslag urealiserbart, samtidig med at vi ikke vil være med til at godkende et mere beskåret budget. Derfor har vi set os nødsaget til at trække vores forslag tilbage, for derefter at stemme nej til budgettet. Ikke i protest mod kollegerne i sammenlægningsudvalget, men i høj grad i protest mod den regering, som fastholder de urimelige økonomiske vilkår, vi som borgere bliver budt her i Vesthimmerland.