Lokalpolitik

Regionsråd må ikke finde på nye opgaver

NORDJYLLAND:41 folkevalgte skal i fremtiden tage sig af Nordjyllands ve og vel - men vel at mærke kun på nogle særligt fastsatte områder. I forligspartiernes lovudspil beskrives nøje, hvilke opgaver det fremtidige regionsråd kan beskæftige sig med. De skal: drive sygehusvæsen, lave regionale udviklingsplaner med en samlet overordnet vision for regionens udvikling på områderne natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse, kultur samt udviklingen i udkantsområder og landdistrikter, nedsætte vækstfora, som skal lave en regional erhvervsudviklingsstrategi, varetage visse koordinerende opgaver inden for kapacitet og geografisk placering af ungdomsuddannelser og de almene voksenuddannelser, drive og udvikle visse institutioner, boformer og tilbud på det sociale område for udsatte grupper og grupper med særlige behov, drive og udvikle lands- og landsdelsdækkende specialundervisning, oprette trafikselskaber, der koordinerer kollektiv trafik, samt varetage en række regionale opgaver inden for natur og miljø: planlægning for miljømål og vandforsyning, kortlægning, overvågning og oprydning af forurende grunde samt kortlægge råstofforekomster. Men, pointeres det nøje i teksten, "regionsrådene kan ikke varetage andre opgaver" end disse. I dag kender vi et amtsråd med en række underudvalg for sundheds, socialvæsen osv. Sådan bliver det ikke i fremtiden. Forslaget betyder, at der nedsættes et forretningsudvalg med mellem 11 og 19 medlemmer - og så måske nogle særudvalg derudover. De 41 vælger selv en formand. Han/hun får titlen regionsrådsformand - altså dét, der i dag svarer til amtsborgmester. Regionsrådsformanden må ikke samtidig i kommunalt regi være borgmester, rådmand eller formand for et stående udvalg. Allerede fra begyndelsen får rådet fra staten pålagt en konkret opgave: Inden det første funktionsår er gået, skal rådet lave en servicestrategi for, hvordan kvaliteten og effektiviteten i regionens arbejde kan udvikles. I samme forbindelse skal man afgøre, om nogle af opgaverne skal sendes i udbud, fremgår det af lovudkastet.