Regler for rengøring?

Hvem skal gøre rent efter håndværkerne? Entreprenør eller bygherre?

Hvem skal gøre rent efter håndværkerne? Entreprenør eller bygherre?

? Hvordan er reglerne for rengøring ved aflevering af nybyggeri? Byggeriet udføres i henhold til AB92. Jeg har ladet mig fortælle, at entreprenøren skal sørge for en komplet rengøring af huset inden der er afleveringsforretning, ellers har byggeherren jo ikke en chance for at se, om der er fejl skjult bag skidtet. Er det rigtigt, at det er entreprenøren, der står for dette arbejde, eller skal bygherren gøre rent efter håndværkerne? Klaus ! Rengøring af byggeri er en ydelse, der skal være aftalt, helt på lige fod med alle andre ydelser. Men til gengæld kan du forlange en fuldstændig oprydning, det vil sige at alt affald skal være fjernet og der skal være ”grovfejet”. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt der i kontrakten står, at der foretages en håndværker rengøring, så skal du ikke forvente, at der er lige så rent, som hvis det var dig selv, der havde gjort det. Så skal der foretages en fuldstændig rengøring, skal det nøjagtige omfang beskrives i kontrakten. Til slut vil jeg sige, at såfremt håndværkerne har ryddet op og foretaget en grovfejning, vil det i de fleste tilfælde være muligt at foretage en effektiv mangelgennemgang. Kan mesteren aflevere senere? ? Hvis der under et byggeri har været dage med vejrlig, kan tømrermesteren så lægge de dage til, således at byggeriet kan afleveres senere end aftalt? Hos os afholdes der byggemøde med referat hver uge. For fire uger siden oplyste tømmermesteren, at der havde været vejrlig for alle i 1 dag, dette blev skrevet i referatet. I referatet står , hvilken dato byggeriet bliver afleveret. Denne dato er ikke blevet rykket med den ene dag. Byggeriet følger AB 92. Kontrakten nævner ikke noget omkring vejrlig Klaus ! I henhold til AB 92 § 24 har entreprenøren ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet. Forsinkelser, der er en følge af nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. Entreprenørerne har således efter AB 92 ikke adgang til fristforlængelse i ethvert tilfælde, hvor arbejdet kommer ud for standsning eller hæmning på grund af vejret. Vejrliget skal have været ”usædvanligt”, hvilket betyder, at der skal være tale om en hindring, der ikke opstår sædvanligt, eller om hindringer, der nok er sædvanlige, men som optræder i usædvanlig stort omfang. Arbejdshindrende vejrlig, der ikke giver adgang til fristforlængelse, er entreprenørens risiko i den forstand, at han har pligt til at udføre arbejdet inden for de aftalte tidsfrister, uanset om hindringerne opstår. Entreprenøren skal samtidig sørge for, at arbejdsplaner er udformet således, at arbejdet ikke forsinkes af normale vejrligshindringer. For at undgå for mange diskussioner omkring emnet, bliver der ofte i udbudsmaterialet defineret, i hvilket omfang entreprenøren skal indregne vejrligsdage samtidigt med, at man definerer hvad en vejrligsdag er. Det var en lang vej, for at komme frem til at svare konkret på dit spørgsmål, men svaret er, at tømrermesteren ikke kan påberåbe sig ret til tidsfristforlængelse for denne ene dag.