Regnskab over Huusholdning

¿Regnskab over Huusholdning. Denne for et Aar indrettede Regnskabsbog sætter Huusmoderen i stand til på en meget let Maade at føre nøjagtigt Regnskab over sine Udgifter, saaledes at hun deraf kan see, hvor meget der er anvendt til hver enkelt Gjenstand, på samme Tid som hun hver Dag, hver Uge og hver Maaned har en oversigt over hvor mange Penge, der ere forbrugte. Denne regnskabsbog adskiller sig deri fra de tidligere Udkomne, at hver Huusholdningsgjenstand ikke har en bestemt Side, hvilket medførte den Ulempe, at det daglige Regnskab skulde indføres på mange forskellige Sider; i den nuværende Regnskabsbog føres Regnskabet fortløbende Side for Side, og de forskellige Resultater opnaaes uden at opføre Summen mere end én Gang¿. Forsiden af den husholdningsbog, som Caroline Frederikke Müller, gift med Thisted Realskoles rektor, førte fra januar 1869 til maj 1870.