Ret til sund luft i byerne

En ny opgørelse fra en svensk miljøorganisation har gjort det klart, at de voldsomme danske udled-ninger af kvælstofoxider og ammoniak betyder, at vi nu indtager en pinlig plads som den næststør-ste luftforurener ud af EU¿s samtlige 27 medlemslande.

Vejtrafikken ¿ og specielt tunge dieselkøretøjer som store lastbiler og busser ¿ er en af de væsent-ligste grunde til luftforureningen med kvælstofdioxid i de større danske byer. Op mod 500 danskere dør hvert år af luftforurening i de større byer og tusinder får astma eller bronkitis. At Danmark sam-tidig har den næststørste udledning af kvælstofoxider blandt samtlige EU-lande, burde være kends-gerninger, der fik advarselslamperne til at lyse hos enhver regering. Socialdemokraterne vil komme problemet til livs ved at stille krav om eftermontering af de såkaldte SCR-katalysatorer på f.eks. tunge diesel køretøjer. Kravet om SCR-katalysatorer flere gange blevet afvist af en tøvende VK-regering. Og regeringens systematiske modstand mod SCR -katalysatorer bliver endnu sværere at forstå, når man ser på de samfundsøkonomiske gevinster ved monteringen af katalysatorerne. Miljøstyrelsen offentliggjorde nemlig i 2006 en analyse af SCR -katalysatorer på tunge køretøjer der viste, at den samfundsøko-nomiske nettogevinst af et landsdækkende krav om SCR er 220 mio. kr. Det er altså billigere at nedbringe udslippet af de farlige gasser end at betale regningen for de ekstra sundhedsudgifter, som forureningen medfører! Socialdemokraterne er klar til at stille krav, der kan sikre danskerne et bedre og sundere bymiljø ¿ regeringen og miljøministeren tøver endnu engang.