Retssag om møllestøj i Hjardemål Klit

Sommerhusejer Peter Rørdam har anlagt sag mod Miljøstyrelsen

Er Hjardemål Klit et boligområde eller ej? Det bliver nu op til byretten i Viborg at afgøre, efter at Peter Rørdam, der har sommerhus på Klitvejen, har anlagt sag mod Miljøstyrelsen. Foto: Peter Mørk

Er Hjardemål Klit et boligområde eller ej? Det bliver nu op til byretten i Viborg at afgøre, efter at Peter Rørdam, der har sommerhus på Klitvejen, har anlagt sag mod Miljøstyrelsen. Foto: Peter Mørk

Peter Rørdam, der sammen med sin kone har et fritidshus i Hjardemål Klit, har stævnet Miljøstyrelsen for at få anerkendt, at Hjardemål Klit er et støjfølsomt boligområde, hvor der gælder skærpede krav til støj fra vindmøller. I forvejen er hotellet og campingpladsen erklæret for støjfølsomt område. Men Peter Rørdam mener, at også strækningen fra Klitvejen 56 til Klitvejen 81 bør anerkendes som et støjfølsomt område. Det springende punkt er, om bebyggelsen i Hjardemål Klit skal anses for at være et boligområde eller ej. Thisted Kommune har vurderet, at der i Hjardemål Klit er tale om spredt bebyggelse i landzone, bestående af fire-fem huse og en kirke. Peter Rørdam, derimod, fremfører i sin stævning, at der er otte beboelsesejendomme i Hjardemål Klit foruden kirken, hotellet og campingpladsen, og at de ikke ligger spredt. Han mener, at selv hvis man ser bort fra den nordlige del af bebyggelsen, som altså allerede er erklæret for støjfølsomt område, så ville den sydlige del alene med en kirke og seks beboelseshuse kunne rubriceres som støjfølsom arealanvendelse. Til støtte for sine synspunkter nævner han, at der er indført hastighedsbegrænsning på en stor del af strækningen. Grænseværdierne for støjfølsomme områder er 37 dB ved en vindhastighed på seks m/s og 39 dB ved otte m/s. For boliger i det åbne land gælder støjgrænser på henholdsvis 42 og 44 dB. Som Peter Rørdam påpeger i sin stævning, så ligger Hjardemål Klit umiddelbart nord for den nordligste af de syv vindmøller, der skal opføres i det kommende testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage. Derfor vil det få betydning for både boligejerne og testcentret som sådan, hvilken status Hjardemål Klit har i forhold til vindmøllebekendtgørelsens støjgrænser. Peter Rørdam har forsøgt at få spørgsmålet om støjgrænserne for boligerne på Klitvejen taget op i Miljø- og Naturklagenævnet, og han har også indbragt sagen for Folketingets Ombudsmand. Ingen af parterne mente dog, at sagen hørte hjemme hos dem. - Derfor ser jeg nu ikke andre muligheder end at indbringe sagen for en domstol, siger han. Eftersom Peter Rørdam og hans kone har hovedadresse i Viborg, bliver det byretten i Viborg, der skal se på sagen. Men hvornår det sker, kan sagsøgeren ikke sige noget om endnu.