Rebild

Ri­de­klub må ger­ne lå­ne are­al

Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen vil dog ik­ke lo­ve at hjæl­pe med byg­ge­ri

Nør­ag­er Kom­mu­ne vil ger­ne  stil­le et are­al til rå­dig­hed for ak­ti­vi­te­ter­ne i Nør­ag­er Sports­ri­de­klub, som end­da kan slip­pe for at be­ta­le le­je. AR­KIV­FO­TO: TOR­BEN HANSEN

Nør­ag­er Kom­mu­ne vil ger­ne stil­le et are­al til rå­dig­hed for ak­ti­vi­te­ter­ne i Nør­ag­er Sports­ri­de­klub, som end­da kan slip­pe for at be­ta­le le­je. AR­KIV­FO­TO: TOR­BEN HANSEN

NØR­AG­ER:Den snart hjem­lø­se Nør­ag­er Sports­ri­de­klub kan godt fin­de nye græs­ba­ner ved Sor­te­bak­ke­sko­len og den nye Nør­ag­er Skov. Klub­ben kan og­så reg­ne med at ha­ve det kom­mu­na­le are­al til rå­dig­hed i man­ge år, mås­ke 50, og at den for­ment­lig ik­ke skal be­ta­le le­je. Det sig­nal fik en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se i Nør­ag­er sendt ved mø­det ons­dag af­ten. Godt nok var der no­gen dis­kus­sion om, hvor­vidt man tur­de lo­ve at lå­ne area­let ud gra­tis. - Skal vi ik­ke ven­te med det, til vi ved, om det er lov­med­hol­de­ligt, men­te Mor­ten Lem (S), mens blandt an­dre borgmes­ter Poul Lar­sen (K) ik­ke reg­ne­de med, at det i vir­ke­lig­he­den be­tød så me­get, selv om man fast­sat­te et sym­bolsk be­løb på 50 kr., som for ek­sem­pel ten­nis­klub­ben be­ta­ler om året. - Vi skal i hvert fald ik­ke til at bru­ge pen­ge på at op­kræ­ve le­jen. Det gør man vist hel­ler ik­ke i dag, så vidt jeg ved, smi­le­de Poul Lar­sen. Ej­vind Las­sen frem­før­te, at ri­de­klub­ben skul­le si­de­stil­les med alle an­dre fo­re­nin­ger med fri­vil­li­ge fol­ke­op­ly­sen­de fo­re­nin­ger, som ik­ke skal be­ta­le for at lå­ne kom­mu­na­le lo­ka­ler. Sten Jensen (V) mente derimod, at der skulle sættes et beløb på og drejede bemærkningen om at sidestille rideklubben med andre foreninger: - Vi har altså også ydet ret store tilskud til den forening, så de kunne renovere deres nuværende lokaler. Det er brandærgerligt, at den investering går tabt nu. Or­la Kas­trup Kris­ten­sen (V) syn­tes ik­ke, at den nø­jag­ti­ge pris for lejen var det vig­tig­ste i før­ste om­gang: - Det er fuld­stæn­dig tå­be­ligt at sid­de her og bru­ge krudt på, om det skal kos­te nul, 50 el­ler 200 kro­ner. Hol­ger Pe­der­sen (K), som har væ­ret in­vol­ve­ret i og­så det gam­le pro­jekt for et ri­de­cen­ter i Nør­ag­er, for­kla­re­de, at det for ri­de­klub­ben først og frem­mest var vig­tigt at få et klart løfte om lang tidsho­ri­sont: - For der bli­ver jo ta­le om et byg­ge­pro­jekt, og så er det vig­tigt at ken­de vil­kå­re­ne, når byg­ge­ri­et skal fi­nan­sie­res. Ikke love for meget Skønt der var enighed om at støtte arealudlånet, trak man ra­den rundt hur­tigt fin­gre­ne til sig, da der blev nævnt no­get om at fi­nan­si­ere byg­ge­ri: - Nu skal vi hus­ke ik­ke at lo­ve dem for me­get med hen­syn til byg­ge­ri. Vi har et an­det hæn­ge­par­ti, vi skal ha­ve kla­ret først, sag­de Bør­ge Kjær Ras­mus­sen (S). - Nej, jeg med­gi­ver, at det ik­ke er støt­te til byg­ge­ri­et, der er ta­le om her. Det er kun area­let, vi stil­ler til rå­dig­hed. sag­de Poul Lar­sen og for­kla­re­de og­så, hvor­for kom­mu­nal­be­sty­rel­sen ik­ke i ste­det for vil sæl­ge jor­den: - Vi vil ger­ne bli­ve ved at ha­ve hånd i han­ke med an­ven­del­sen af om­rå­det. Der bli­ver ta­le om fi­re hek­tar jord - sva­ren­de til 40.000 kva­drat­me­ter - på området, som i 10 år har væ­ret ud­lagt til of­fent­li­ge for­mål. Nør­ag­er Kom­mu­ne køb­te det i sin tid til skov­rejs­ning, og en ar­bejds­grup­pe hav­de på et tidspunkt pla­ner om at etab­le­re et stør­re fri­tids­cen­ter. Det var Ej­vind Las­sen, der før mø­dets be­gyn­del­se bad om at få flyt­tet punk­tet om ri­de­klub­ben fra den luk­ke­de til den åbne del af dags­or­de­nen, ef­ter­som sa­gen al­le­re­de har væ­ret be­skre­vet i pres­sen. Det var alle eni­ge i.