Ringmærkning på Agger Tange ved nattetide

Fugle 1. november 2007 05:00

THY: På BFN"s (Biologisk Forening for Nordvestjylland) sensommermøde i Ørhage Naturcenter i Klitmøller fortalte Willy Mardal, Sønderhå, om resultaterne af natlige ringmærkninger af fugle på Agger Tange i første uge af august i år. Natlige ringmærkninger har i årevis været anvendt i udlandet, men hidtil kun lidt herhjemme. Dog har den lokale ringmærker Niels Odder, Klitmøller, haft gode erfaringer med denne form for ringmærkning af natravne. Fuglene lokkes til ved lyd, som de kender, og da de ikke kan se de opstillede net, er udbyttet repræsentativt for arternes aktuelle udbredelse. Det gælder eksempelvis 73 splitterner, 59 fjordterner og 10 havterner. Disse tre arter er i tilbagegang i Danmark. Af andre af de i alt 16 ringmærkede arter kan nævnes nordlig ryle (20 stk.), alm. rødben (21) og islandsk rødben (10) Gæster fra Sydafrika Aflæsning af allerede ringmærkede fugle blev foretaget af syv splitterner, fordelt med to fra Langli ved Esbjerg, én fra Hirsholmene, to fra Holland, én fra Belgien og én fra Sverige. Samt af fem fjordterner, én fra Norge og fire fra Namibia i Sydafrika! I den efterfølgende debat drøftedes det fortsatte behov for ringmærkning af velkendte arter. Det blev herunder oplyst, at der hos Zoologisk Museum, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, der er ringmærkningens ¿toporganisation¿ er løbende overvejelser om genoptagelse af ringmærkningen af indstillede arter for at kunne følge bestandsudviklingen på grund af klimaændringer. Det blev samtidig oplyst, at truede fuglearter generelt ikke ringmærkes. F.eks. kræves der for skestork og hvid stork en særlig licens. AS

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...