Roligt år uden spild af de dyre dråber

HALVRIMMEN:I bestyrelsens beretning på Halvrimmen Vandværks generalforsmling kunne Preben Olesen oplyse, at værket i årets løb har modtaget 84.231 kbm vand fra hovedforsyningen. Stort set samme kvantum er afsat til værkets 460 forbrugere, og således således har der praktisk talt ikke kunnet konstateres noget spild i modsætning til sidste års spild på 5,59 %. Sidste års spild skyldtes en jernledning i Sønder Økse, der lækkede 15 kubikmeter i døgnet. I år var det mest problematiske, blandt de i alt otte til ti skader, et brud ved biblioteket en sen aften. Tilsammen har årets skader kostet 58.300 kr. Preben Olesen kom ind på de stadig strammere krav, der stilles til vandkvaliteten. Han omdelte en liste, der omfatter de 75 forhold, som ledningsnettet kontrolleres for. Et af de seneste krav er, at der nu skal være minimum 5 mg ilt per liter vand. - Dette kan vi ikke overholde, sådan som hovedanlægget er nu, og der er også problemer med nitrat indholdet. Grænsen for nitratindhold er 50 mg/l. To af vores boringer indeholdt 38 mg/l ved en kontrol den 27. januar i år, sagde Preben Olesen. Nyt værk i licitation Der har netop været afholdt licitation på et nyt anlæg, som vandværkerne i Brovst, Halvrimmen og Arentsminde tidligere har vedtaget at opføre i Bøge Bakker. Her skal installeres en tank til 1000 kbm, hvor vandet fra alle boringer blandes og hvor det kan renses og iltes, så det overholder kravende nu og et stykke ind i fremtiden. Der er tale om et omfattende projekt med en tank under jorden og en spændende halvrund bygning ovenpå. Prisen skønnes at blive godt 4 mio. kroner og vil forøge vandprisen med 50 ører per kbm. Der er rettet henvendelse til Dansk Vand- og Naturcenter (DVN), for at få lavet en handlingsplan over nødvendige investeringer i fremtiden, så værket fortsat kan være rustet til at overholde de krav, der måtte komme. I kontaktudvalget for private vandværker i Brovst Kommune arbejdes der på et større samarbejde om vandanalyser, fælles hjemmeside og beredskabsplaner. Hjemmets Grønne Forbrugerbog, som mange borgere har haft glæde af, vil ikke ikke blive omdelt i år, da alle de nødvendige oplysninger vil fremgå af hjemmesiden www.halvrimmenvand.dk De borgere, der ikke har adgang til internettet, er velkomne til at henvende sig til vandværket. Ikke realiseret post Regnskabet, der ligeledes blev gået igennem af Preben Olesen, viste indtægter på i alt 825.336 kr. og udgifter på 759.730 kr. Med tillæg af renter samt opskrivning af andel i hovedanlægget bliver årets samlede resultat 91.125,39 kr. så værket nu har en egenkapital på 2.252.566,31 kr., hvoraf cirka 1,2 mio. er disponible midler. Årets resultat gav anledning til en livlig debat om rimeligheden i at værket driver bankforretning med forbrugernes penge. Det spørgsmål var bestyrelsen selv opmærksom på, og henvise til en, ikke realiseret, post til nyanskaffelser i budgettet for 2003 på 60.000 kr. Denne post er i budgettet for 2004 forhøjet til 80.000 kr. Hertil kommer store udgifter i forbindelse med projektet i Bøge Bakker, og en løbende fornyelse af vandmålere indenfor de nærmeste år. Fra januar 2004 er prisen på vand reguleret fra 2,75 kr. til 3,25 kr. per kbm. Ved valg til bestyrelsen genvalgtes Keld Sørensen og Frank Brøndum, mens Kronborg Brix blev nyvalgt istedet for Martin Nielsen. Suppleanterne Lars Ole Hansen, Villy Christensen og Arne Hedegaard blev alle genvalgt. Aase Hjardemål blev genvalgt som revisor og her nyvalgtes Lone Sørensen som suppleant.