Aalborg

@Rubr.36.Light:Ikke et race-pro­blem

AAL­BORG:By­råds­med­lem og kom­men­de råd­mand for so­ci­al­ud­val­get i den ny stor­kom­mu­ne, Mai-Britt Iver­sen (S) har al­tid blan­det sig kraf­tigt i de­bat­ten om ra­cis­me og fors­kels­be­hand­ling af flygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Og der­for har hun også en mar­kant hold­ning til den grup­pe, som er be­gyndt at hver­ve unge til at de­mon­stre­re og be­kæm­pe is­lam. - Jeg tror ikke, det vi ser, er et race-pro­blem. Det er sna­re­re et so­cialt pro­blem, for de eks­tre­me grup­pe­rin­ger fris­ter unge, som ikke har no­gen sær­lig ud­dan­nel­se el­ler net­værk, for­kla­rer hun. Iføl­ge Mai-Britt Iver­sen er det blandt an­det et spørgs­mål om at sæt­te tid­ligt ind. Og helst al­le­re­de i dag­ple­jen og bør­ne­ha­ver­ne, så børn af flygt­nin­ge og ind­van­dre­re ta­ler dansk, når de kom­mer i sko­le. - Ud­vik­lin­gen går des­vær­re i mere og mere i ret­nin­gen af frak­tio­ner, som be­kæm­per hin­an­den. Det er dem el­ler os, og grup­per som Hol­der D er net­op et ud­tryk for folk, som kun ser ver­den gen­nem en be­stemt slags bril­ler. Og den slags er al­tid ski­de-be­kym­ren­de, si­ger Mai-Britt Iver­sen. Hun med­gi­ver, at so­ci­al­for­valt­nin­gens fri­tids­cen­tre og med­ar­bej­de­re al­le­re­de er obs på pro­ble­met. Men det er des­vær­re ikke nok. - Min søn går på en sko­le, hvor 42 pct. har en an­den et­nisk bag­grund. Og der er in­gen sær­li­ge race-pro­ble­mer. Men når han så kom­mer hjem og si­ger, at han ikke gi­der lege med den og den, for­di ved­kom­men­de ikke har no­get le­ge­tøj, ja så har vi fak­tisk et me­get stør­re pro­blem, på­pe­ger hun. - Vi er ved at lave et A- og et B-hold, hvor dem der ikke er på det rig­ti­ge hold auto­ma­tisk bli­ver holdt uden­for. Og den slags ska­ber gro­bund og grø­de for grup­pe­rin­ger, som ser tin­ge­ne sort og hvidt, fort­sæt­ter Mai-Britt Iver­sen. - Unge der går til spej­der el­ler fod­bold kom­mer ikke til at være med­lem af en ban­de. Men børn, der er uden­for, la­der sig let­te­re fris­te, og der­for me­ner jeg også, det er vig­tigt, at vi ikke pus­ter til il­den. Og det sker let, hvis vi ikke sør­ger for et in­te­gre­re og re­spek­te­re folk, der er lidt an­der­le­des. Jeg me­ner selv­føl­ge­lig ikke, at vi skal ac­cep­te­re eks­tre­me hold­nin­ger, som man f.eks. hø­rer fra is­la­mis­ke mænd, som ikke vil til­la­de, at de­res kon­er går på ar­bej­de. Men vi skal også være på­pas­se­li­ge over­for, hvad vi selv si­ger og tæn­ker, un­der­stre­ger den kom­men­de råd­mand. Hun er ikke i tvivl om, at man­ge al­le­re­de gør et stort ar­bej­de. Men der er fort­sat be­hov for en bed­re in­te­gra­tion og for­de­ling, så folk ikke klum­per sig sam­men i ghet­to­er. - Vi skal hus­ke nu­an­cer­ne. Også når de­bat­ten af og til spid­ser lidt til, til­fø­jer hun. - De auto­no­me, som re­age­rer kraf­tigt i øje­blik­ket, er jeg så­mænd ikke be­kym­ret for. De har som re­gel et godt bag­land, mens folk i de høj­re­ek­stre­me og fa­na­tisk mus­lim­ske kred­se ofte fø­ler sig iso­le­ret og uden­for, for­kla­rer hun.