@Rubr.36.Light:Nog­le har en hund - Claes og Vi­vi har syv

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ag­nes er kun fi­re må­ne­der og al­le­re­de en gav­tyv.

HUS­BY:For man­ge er hun­den en vig­tig del af fa­mi­li­en, men for fa­mi­li­en Mørch på Husbyvej er der ik­ke en en­kelt hund men he­le syv. Fa­mi­li­en, der be­står af for­æld­re­ne Vi­vi og Claes med bør­ne­ne Ni­ko­laj på 12 år, Li­ne 15 og Ras­mus 17, har op­dræt­tet new­found­læn­de­re si­den 1991 un­der ken­nel­nav­net Newf-Li­ne, som er re­gist­re­ret i Dansk Ken­nel Klub. - Op­rin­de­ligt skul­le vi bare ha­ve en klappehund. Claes øn­ske­de sig en Rott­wei­ler, men val­get faldt ef­ter me­get sø­gen på New­found­læn­de­ren, da den både er en god fa­mi­lie­hund, men og­så rig­tig god til små børn, for­tæl­ler Vi­vi Mørch. - Vi fik vo­res før­ste hund i 1988 og blev lok­ket til et skue i Møl­le­par­ken i Aal­borg. Her vandt vo­res hund sin klas­se og fik en po­kal – og så var vi solgt. An­tal­let af hun­de steg støt, og i dag har fa­mi­li­en 7 new­found­læn­de­re i al­de­ren 4 må­ne­der til 7 år. - Hun­de­ne kom­mer ind i hu­set på skift, og el­lers har vi to hun­de­går­de på ca. 50 kva­drat­me­ter, som de går i. Det er vig­tigt, at hun­de­ne kom­mer ind i hu­set og er sam­men med fa­mi­li­en, så de læ­rer både at om­gås men­ne­sker in­de i hu­set, men og­så at være sam­men med an­dre hun­de. Stort arbejde Det er et stort ar­bej­de at pas­se new­found­læn­de­ren, da det er en me­get pels­rig ra­ce, som kræ­ver jævn­lig pels­ple­je og vask.Vivi bru­ger fi­re-fem ti­mer på hun­de­ne hver dag, men når de skal på ud­stil­ling, ta­ger det om­kring fem ti­mer at gø­re en en­kelt hund klar. Fa­mi­li­ens 3½-åri­ge hvid/sor­te tæve fik syv hval­pe i ja­nu­ar og hval­pene flyt­te­de hjem­me­fra, da de var ot­te uger. Beholdt Agnes - Vi be­holdt dog en hvid/sort tæve, der hed­der Ag­nes. Det er rig­tig dejlligt med et hval­pe­kuld for de er bare så søde, men når de er ot­te uger, er de en vær­re flok bøl­le­frø og træn­ger til at få en fa­mi­lie. Vi har et kuld ca. hvert an­det el­ler tred­je år. Når man har valgt at op­dræt­te hun­de un­der Dansk Ken­nel Klub, er der ad­skil­li­ge krav til for­æld­re­dy­re­nes sund­hed. Beg­ge for­æld­re skal være rønt­gen­fo­to­gra­fe­re­de både på al­bu­er og på hof­ter, og de skal være fri for dys­pla­si (gigt­for­an­drin­ger). Her­ud­ov­er skal for­æld­re­ne være ud­stil­let på en DKK an­er­kendt ud­stil­ling og ha­ve op­nå­et mindst en 2. præ­mie. Hvert år af­hol­des, der ca. 20 ud­stil­lin­ger i Dan­mark. Fa­mi­li­en Mørch og de­res hun­de er med til ca. halv­de­len plus et par styk­ker i ud­lan­det. Spe­ci­elt ser de frem til et hun­de­skue for new­found­læn­de­re i pin­sen lør­dag 3. og søn­dag 4. ju­ni. Sku­et hol­des i Han Her­red Fri­tids­cen­ter i Fjer­rits­lev. Her er alle vel­kom­ne og­så hvis man ger­ne blot vil se på. En hob­by­ak­ti­vi­tet En ken­nel er ik­ke no­get, man kan le­ve af, med min­dre man har rig­tig man­ge hun­de. Der skal be­ta­les moms, der er dyr­læ­ge­reg­nin­ger, og der skal kø­bes fo­der ud over ud­gif­ter til re­gist­re­ring og ud­stil­lin­ger. - Re­ge­rin­gen be­trag­ter ken­nel­drift for en hob­by­ak­ti­vi­tet, så der er ik­ke fra­drag for vo­re ud­gif­ter el­ler mu­lig­hed for at mod­reg­ne mom­sen, for­kla­rer Vi­vi Mørch.