Aalborg

@Rubr.42.Light:Brand med ukendte skader på produktion

AAL­BORG ØST: Lør­dag af­ten op­stod der brand i en virk­som­hed på Svend­borg­vej i Aal­borg Øst. En væg­ter slog alarm, da han kun­ne kon­sta­te­re, at der var røg i pro­duk­tions­lo­ka­ler­ne hos print­virk­som­he­den GPV Printca A/S. Da Be­red­skabs­cen­ter Aal­borg an­kom til ste­det, kun­ne brand­fol­ke­ne kon­sta­te­re, at rø­gen kom fra et til­stø­den­de lokale, hvor der var gå­et ild i en print­pres­ser, der stod med fuld spæn­ding på. Da brand­fol­ke­ne ik­ke kun­ne slå strøm­men fra, tur­de de ik­ke at bin­de an med at sluk­ke il­den med vand. I ste­det blev den holdt nede med CO2-sluk­ke­re, ind­til en an­sat an­kom til virk­som­he­den og fik kob­let strøm­men fra ma­ski­nen. Kort­slut­ning Be­red­skabs­mes­ter Tom­my Jo­han­nes­sen op­ly­ser, at rø­gen blev ven­ti­le­ret ud, men det var i går uvist, om den hav­de voldt ska­de. Røg kan in­de­hol­de salt­sy­re­dam­pe, som kan an­gri­be me­tal­de­le, der be­gyn­der at kor­ro­de­re. - Så fak­tisk ved vi ik­ke, om der er sket ska­der for et par tu­sin­de kro­ner el­ler et mil­li­on­be­løb, si­ger Tom­my Jo­han­nes­sen. År­sa­gen til bran­den me­nes at være en kort­slut­ning i print­pres­se­rens elek­tris­ke sy­stem.