Mariagerfjord

@Rubr.48.Light:In­gen ga­ran­ti for ud­sigt

HO­BRO:Tek­nisk ud­valg i Ho­bro Kom­mu­ne af­vi­ser kri­tik­ken fra Per Nør­gaard. På ud­val­gets se­nes­te møde be­slut­te­de po­li­ti­ker­ne en­stem­migt at god­ken­de det byg­ge­ri, som snart vil spær­re for en stor del af Per Nør­gaards ud­sigt til fjord­en. - Det er rig­tigt, at ud­styk­nin­gen er tænkt med nog­le ki­ler med ud­sigt. Men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at samt­li­ge grund­ejere er ga­ran­te­ret ud­sigt hvor som helst fra de­res grund. Men fra alle veje kan man se ned til fjord­en, si­ger ud­val­gets for­mand Preben Chri­sten­sen (S). Tek­nisk ud­valg me­ner, at byg­nin­gen lig­ger in­den­for det, der er til­tænkt med lo­kal­pla­nens be­stem­mel­ser. Gan­ske vist kom­mer en del af hu­set til at frem­stå som i to eta­ger. Men høj­den bli­ver kun 6,83 me­ter, og lo­kal­pla­nen til­la­der op til 8,5 me­ter. Ho­bro Kom­mu­ne har hel­ler ik­ke tænkt sig at gri­be ind i forhold til Per Nør­gaards kla­ge over gyl­le på mar­ken ved si­den af hans hus. - Gyl­len er lagt ud på lov­lig vis, og vi no­te­rer med til­freds­hed, at Thorsgaards Ef­ter­sko­le snart hol­der en dia­log­af­ten med na­bo­er­ne. Der vil kom­mu­nen og­så ger­ne del­ta­ge, og vi hå­ber, at så­dan en dia­log­af­ten gi­ver re­sul­tat, si­ger Preben Chri­sten­sen. Om­kring kla­gen over gyl­le­ud­læg­ning har Thors­gaard Ef­ter­sko­les for­stan­der Niels Kjær i et brev til kom­mu­nen for­kla­ret, at sko­len før gødsk­nin­gen i april om­del­te en sed­del til alle hus­stan­de i Hegedalsparken og Fjord­par­ken, hvor man ori­en­te­re­de om ri­si­ko­en for lugt­ge­ner. Sko­lens for­stan­der på­pe­ger og­så, at gyl­len bli­ver ned­fæl­det i jor­den for at be­græn­se lugt­ge­ner, selv om det­te er dy­re­re og ik­ke lov­krav.