Naturvidenskab

Rum]far]tø]jet Mars Express op]sendt

BAIKONUR:En ra]ket, der med]brag]te det euro]pæ]is]ke rum]far]tøj Mars Express, blev i aften sendt op fra rum]sta]tio]nen Bai]ko]nur i Ka]sakh]stan. Det er start]skud]det på Euro]pas første for]søg på at ud]fors]ke Mars. Må]let er blandt andet at søge efter tegn på, om der er eller har været liv på Mars. Mars Express vil nå "den røde pla]net" sidst i december efter godt seks må]ne]ders rej]se. Den euro]pæ]is]ke mis]sion bliver den første siden Vi]king-son]der]ne i slut]nin]gen af 1970'erne, der skal lan]de på Mars med det for]mål at lede efter tegn på liv. Data fra in]stru]men]ter]ne på rum]son]den skal be]ly]se, hvad der ske]te med det vand, som sy]nes at have været ud]bredt tidligere på pla]ne]ten. Et ra]dar]in]stru]ment vil søge efter vand og is ned til flere ki]lo]me]ters dyb]de under Mars-over]fla]den. Andre må]lin]ger skal fast]slå, hvor meget vand, der er tilbage i at]mo]sfæ]ren omkring Mars. De skal også vise, om der fort]sat er en "vand]cyk]lus", her]un]der om vand af]sæt]tes ved po]ler]ne og hvor]dan det for]dam]per igen. /rit]zau/AFP