rundt om usa-danmark ved a-vm

{ Bo Nord­by An­der­sen, an­fø­rer for før­ste gang, fik en und­skyld­ning af den ca­na­dis­ke dom­mer, Bret Reiber i slut­nin­gen af kam­pen. An­led­nin­gen var, at en ame­ri­ka­ner la­ve­de en klar slashing på uhel­di­ge Danieln Niel­sen, uden at det kos­te­de en straf. Det brok­ke­de Nord­by sig over ef­ter­føl­gen­de, og dom­me­ren er­kend­te, at han burd ehave ud­delt to mi­nut­ter. { Ron­ny Jacobsen, dansk dom­mer fik sin VM-de­but lør­dag af­ten, da han døm­te kam­pen mel­lem Rus­land og Hvi­de­rus­land og gjor­de det godt. { Jes­per Dam­gaard, ska­det an­fø­rer, hav­de hå­bet at være på be­ne­ne i går, men på grund af sin hjer­ne­-rys­tel­se blev han be­ord­ret til end­nu en dag i sen­gen, og det er yderst tvivl­somt, om han er med mod Nor­ge tirs­dag. { Mads Bød­ker, ny­ind­kaldt dansk back, måt­te se til fra bok­sen hele kam­pen. Lands­træ­ner Mi­ka­el Lund­ström hav­de valgt at spil­le med tre kæ­der, og det gik ud over blandt an­dre Bød­ker, li­ge­som hver­ken Tho­mas Rei­nert el­ler Michael Smidt kom i kamp.