Brønden

RUNDTUREN MED OK

DEN TIDLIGST kendte ejer af hovedgården Knudseje mellem Dybvad og Brønden var Peder Ludvigsen Munk. Det fortæller Arnold Andersen, Sæby, i bogen "Knudseje - en hovedgård i Vendsyssel", der kom på gaden i fredags. Peder Munk var rigsråd og rigsadmiral. Han erhvervede Knudseje af kronen ved et mageskifte i 1578. PÅ DAVÆRENDE tidspunkt, altså i slutningen af 1500-tallet, lå Knudseje's jorder spredt i landskaber med tre agre og tre enge i Unstrup Mark, syv agre i Rismark, to i Hugdrup, en på Donsholt Mark og en påTrye Mark foruden noget "fællig" i Pedersholt og endelig en eng i Hundslund Sogn. - KNUDSEJE har givetvis kun været en parentes i Peder Ludvigsen Munks ejerskab af godser og gården, skriver Arnold Andersen - og mener, at rigsrådet utvivlsomt har haft de fornødne folk på gården til at tage sig af den daglige drift. - Det er rimeligt at antage, at der allerede i Peder Munks tid har fundet opdræt af stude sted på Knudseje, hedder det i bogen. På den tid blev der fra Vendsyssel og ned gennem Jylland ad Hærvejen drevet store flokke af stude. KNUDSEJE'S første ejer var en af Danmarks betydeligste mænd i 1500-tallet. Herom skriver Arnold Andersen bl.a. i sin bog: "Den betydeligste opgave, der lagdes i Peder Munks hænder, var, da han i 1571 indtrådte i formynderregeringen for den 11-årige prins Christians (d. fjerdes) mindreårighed. Ved den lejlighed udnævntes Peder Munk til rigsråd.Han blev dermed en af de "højeste" embedsmænd efter rigsmarskalen - og da formynderregeringen ophørte i 1596 blev Peder Munk selv udnævnt til rigsmarskal. Som 70-årig frasagde Peder Munk sig i 1608 rigmarskal-embedet og udtrådte af rigsrådet.Det skete af aldersmæssige hensyn.Han ønskede efter et begivenhedsrigt liv - ikke mindst i årene som rigsadmiral - at leve sine sidste år i ro og fred. Det kunne han som gøre som en holden mand. Han var storgodsejer og ejede en lang række landbrugsejendomme i Vendsyssel. Vrejlev Kloster havde han erhvervet omkring 1570 - altså otte år inden overtagelsen af Knudseje. I 1589 købte han Sæbygaard af Knud Ottesen Rud. Blandt hans mange andre besiddelser var Vestervig Kloster og herregården Ormholt ved Østervrå. Peder Munk døde i 1622 og blev begravet i Volstrup.