Lokalpolitik

Så gik der tid med det............

SKAGEN:Der var 16 punkter på det åbne menighedsrådsmøde i denne måned i konfirmandhuset på Fænøvej. De fleste af emnerne har ikke betydning for menigheden i bred almindelighed: vedtægter, forretningsorden og regulativer lyder kedeligt - og det er er det også, når det behandles på et menighedsrådsmøde. De 15 folkevalgte, fire præster, en medarbejderrerpræsentant, en kasserer og en kordegn brugte det meste af tiden mellem klokken 19 og klokken 22.15 på at markere synspunkter og klargøre for sig selv og hinanden, hvad de havde besluttet. Klokken 19.18 ... var indledning og godkendelse af dagsorden overstået og rådet klar til at godkende forretningsorden. Alle bilag var klar til medlemmerne. Tilhøreren forstod ikke så meget af den indforståede snak. Klokken 19.36 ... skulle der vedtages vedtægter for de tre faste udvalg. Bag sin bærbare computer prøvede rådets sekretær, kordegn Else Dausell at følge med i beslutningerne, så hun straks kunne lave et referat. Klokken 19.40 ... var menighedsrådet klar til at beslutte, hvilke særlige udvalg, der skal nedsættes i Skagen. Menighedsrådet har et økonomiudvalg. Et strukturudvalg skal være færdigt med sit arbejde i løbet af et halvt år. Mange, både nye og gamle medlemmer ville gerne være med i sognegårdsudvalget. I dette som i andre udvalg ønskede rådet en repræsentant for medarbejderne. Menighedsrådets medlemmer kunne ikke blive enige om, hvorvidt rådet skal udpege medarbejderrepræsentanter, eller om medarbejderne selv bør pege på en til at repræsentere sig. Klokken 20.06 ... skulle der vælges medlemmer til aktivitetsudvalget. Så udsprang en diskussion om, hvad det egentlig er aktivitetsudvalget - og andre udvalg - skal tage sig af. Mange vil for eksempel gerne have et børn- og ungeudvalg til støtte for sognemedhjælperen. Det førte til en endeløs snak frem og tilbage, så meget tyder på, at det er på sin plads med fem nedskreve linier om hvert enkelt udvalgs formål. Det vedtog menighedsrådet så. Et medlem foreslog et ansættelsesudvalg, men det kom man ikke rigtig videre med. Til gengæld blev der nedsat et gudstjenesteudvalg, der skal se på gudstjenestens form og indhold. Præsterne vil gerne have nye ideer. De mangler ofte både mod- og medspil. Det blev bestemt, at alle udvalg skal konstituere sig inden næste møde i menighedsrådet. Klokken 20.35 ... oplæste kordegnen, hvad hun indtil videre havde skrevet i referatet. Man var kun nået til punkt 4 ud af 16. Kordegnen fik rettelser og kommentarer fra salen, mens hun læste op. Fra konfirmandshusets køkken bredte sig en velkendt duft af jul. Klokken 20.46 gik menighedsrådet til spisepause. Der blev serveret ribben. Ved mødets begyndelse nåede menighedsrådet dog at beslutte, at fremover holdes spisepauserne til allersidst - af hensyn til eventuelle tilhørere, som måske gerne vil hjem igen. Klokken 21.13 ... var spisningen overstået. Og de næste punkter blev vedtaget tju-hej. I løbet af et minut var der lavet regulativ for kordegn, vedtægt for kontaktperson og vedtægt for kirkeværge. Et par minutter gik der med at vedtage honorarer. Formanden får 16.000 kroner og kirkeværge og kontaktperson hver 11.000 kroner. Der er også tilskud til for eksempel telefonudgifter - også til udvalgsformænd. Klokken 21.21 ... blev der truffet beslutning om indsamlinger i Skagen Kirke i 2005. Fire minutter senere besluttede menighedsrådet, at næste års missionsprojekt skal være Sudan Missionens projekt om fred og forsoning i Sierra Leone. Punkt 11 var meddelelser fra formand Inger Malling Jacobsen om stort og småt. Under dette punkt kom debatten om dåbshandlinger i Skagen Kirke. Klokken 21.44 ... blev der orienteret om forskellige kurser, som medlemmer eller medarbejdere skal på. Forholdet til pressen blev drøftet. Et minut senere snakkede man om punkter til næste møde, den 18. januar 2005. Et ekstra punkt om, at begravelser holdes tidligt på dagen i den mørke tid blev vedtaget. Klokken 22.05 ... oplæste kordegnen referat af punkterne 5 til 16. Der kom stadig masser at rettelser, tilføjelser og kommentarer fra menighedsrådsmedlemmerne. Efter mere end tre timer var det åbne menighedsrådsmøde slut. Af referatet fremgår, at det lukkede møde var slut ved 23-tiden.