Sådan er opgaverne

LÆGEKONSULENTER:Lægekonsulenternes rolle har gennem et stykke tid været til debat. Ikke mindst i den nordjyske presse. Debatten har været præget af en lille gruppe borgernes holdninger og erfaringer med deres egen enkeltstående situation. Nedenfor vil vi ridse fakta op om det arbejde, lægekonsulenterne fra Socialmedicinsk Enhed udfører. Socialmedicinsk Enhed hører under Aalborg Sygehus og er Region Nordjyllands tilbud til de nordjyske kommuner om socialmedicinsk læge- og psykologbistand i forbindelse med kommunernes behandling af sager på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Socialmedicinsk Enhed er indtægtsdækket virksomhed, og arbejdet foregår med udgangspunkt i kontrakter med de enkelte kommuner i Region Nordjylland. Lægerne på Socialmedicinsk Enhed er specialuddannede til at udføre arbejdet som lægekonsulenter, enten som speciallæger i samfundsmedicin med socialmedicinsk profil, eller som læger med andre speciallægeuddannelser og efterfølgende oplæring på Socialmedicinsk Enhed. Lægekonsulentarbejdet består i at udfærdige lægekonsulentnotater, hvor lægekonsulenten giver en samlet beskrivelse af de helbredsmæssige forhold og disses indflydelse på klientens fremtidige funktionsniveau. Dette sker på baggrund af den kommunale forvaltnings journal/ressourceprofil/arbejdsevnevurderingsjournal og helbredsmæssige oplysninger. Disse findes i form af sygehusjournaler, attester, speciallægeerklæringer og andre udtalelser. Derudover skal lægen vejlede forvaltningen om evt. indhentelse af yderligere helbredsoplysninger, så den pågældende sag er tilstrækkeligt belyst. Herefter er det den kommunale forvaltnings opgave at vurdere klientens arbejdsevne og her ud fra tage stilling til den fremtidige forsørgelse. Hverken lægekonsulent, egen læge eller andre speciallæger må udtale sig om tilkendelse af sociale ydelser. Socialmedicinsk Enheds læger arbejder ud fra vejledningen om social-lægeligt samarbejde. Lægerne ændrer således ikke på tidligere stillede diagnoser og stiller ikke nye diagnoser, ligesom lægerne ikke peger på specifikke ydelser. I forbindelse med lægekonsulentarbejdet udfører lægerne ikke undersøgelser eller behandling af klienterne. Lægerne deltager efter anmodning fra forvaltningen i samtaler, f.eks. rundbordssamtaler, hvor klienten er til stede, men understreger i den sammenhæng altid, at der ikke er tale om en undersøgende, diagnosticerende eller behandlende funktion, men udelukkende en bistand i forhold til diskussion af barrierer og muligheder for fremtidig beskæftigelse. Såfremt lægerne på Socialmedicinsk Enhed i deres tidligere funktion f.eks. på sygehus eller i almen praksis har haft kontakt til en klient, eller hvis lægen i arbejdet på revalideringsinstitution eller i projektsamarbejde med kommunen har haft kontakt til klienten, deltager lægen ikke i lægekonsulentarbejde i den pågældende sag. Lægekonsulenterne er med til at sørge for, at det helbredsmæssige grundlag for kommunernes beslutninger på området bliver godt belyst. Lægekonsulenterne fra Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Sygehus arbejder fuldt ud i overensstemmelse med de regler, der findes for lægekonsulenter. Vi håber, at dette indlæg har været med til at vise, hvad lægekonsulenternes opgave er.