Sæby Big Band in concert

Sæby Big Band for fuld udblæsning.

Sæby Big Band for fuld udblæsning.

SÆBY:Sæby Torv læg–ger sce–ne til en mas–se god big band mu–sik lør–dag for–mid–dag 3. juni. Det er det lokale Sæby Big Band, som gi–ver kon–cert fra klok–ken 10 til klok–ken 12.30. I alle tre sæt af 45 mi–nut–ter vil Sæby Big Band byde på swin–gen–de big band num–re - mere el–ler min–dre kend–te. Blandt an–det kan man lis–te føl–gen–de kend–te Frank Si–nat–ra te–ma–er: Come Fly With me, The Lady is a Tramp, New York, New York, For once in my life og Fly Me To The Moon. Men også dansk pop-præ–ge–de num–re, blandt an–det Al–ber–te Vin–dings Alle Ver–dens Hjør–ner, Abba te–ma–et Su–per Trouper og man–ge fle–re vel–klin–gen–de te–ma–er vil fyl–de Sæby Torv og for–hå–bent–lig til stor glæ–de for de man–ge be–sø–gen–de og for Jazz-en–tu–si–as–ter. Det sto–re big band som snart har ek–si–ste–ret i 10 år har de se–nes–te år yder–li–ge–re fire fas–te san–ge–rin–der samt san–ger, hvil–ket big ban–det er me–get glad for. Det er ikke man–ge big bands der kan præs–te–re og slet ikke ama–tør big bands. Det er høj kva–li–tet når Per–nil–le Lyng, Ma–rie Badsberg, Ma–ria Hyld–gaard og Ce–ci–lie Facius samt Tor–ben Pihl gi–ver for fuld skrue i de kend–te sang–te–ma–er Frank Sø–ren–sens er or–kest–rets fas–te di–ri–gent og det lokale big band glæ–der os alle til at give sæbynitter og alle gæs–ter en god jazzoplevelse på Sæby Torv.