Sæt fokus på effekt

Jeg besøgte for nogen tid siden et naturprojekt med bl.a. lystfiskeraktiviteter i Thy, hvor der gennem mange år var gjort en stor indsats for at sikre et dejligt, rekreativt område.

Imidlertid var projektets eksistens truet af udledning af kvælstof i drænvandet fra den omkringliggende landbrugsjord, på trods af, at landmændene intet forkert havde foretaget sig i forhold til gældende regler. Sagen bekræftede det indtryk, jeg har, at vi har brug for en mere intelligent regulering af retten til gødning, så vi i højere grad end hidtil tager hensyn til de effekter, som brugen af gødning og udledning af drænvand har på den omgivende natur, frem for at have ens tilladelser for ellers forskellige landbrugsområder. Det allervigtigste for reguleringen bør være at begrænse skadevirkningerne af kvælstofudledning. Eftersom mængden af overskydende kvælstof, der rent faktisk udledes i drænvandet, jo bl.a. afhænger af bevoksning, hældningsgrad, jordbundstype mv., bør disse forhold tages i betragtning i det videre arbejde med Grøn Vækst. På samme bør det i højere grad være aktuelt at se på karakteren af det omgivende miljø, hvor forureningen har sin virkning. Sagt med andre ord: Vi skal have fokus på effekten af kvælstofudledningen frem for en standardmæssig tilgang til de mængder, der køres ud på jorderne. En sådan tilgang vil kunne medføre både op- og nedregulering af de tilladte mængder, men vigtigst er det, at det vil give mulighed for at udnytte vores landbrug mere effektivt i fremtiden, ligesom sårbar natur vil kunne beskyttes langt bedre.