Sagen om hjemkaldelse af otte elever - Overblik

30. april 2009: Byrådet beslutter at oprette to nye specialklassetilbud med start 1. august 2009. Det ene tilbud er en AK-klasse (Adfærd og Kontakt-klasse) på Skørping Skole. 28. maj 2009: Forældrene til otte børn med en diagnose inden for autismespektret modtager et brev fra Rebild Kommune. I brevet oplyser kommunen, at barnet skal hjemtages til den nye AK-Klasse i Skørping fra det kommende skoleår-altså fra 1. august 2009. Brevet modtages op til Pinsen, men da kommuen åbner igen 2. juni retter samtlige forældre uafhængigt henvendelse til kommunen og giver udtryk for stor bekymring over beslutningen om at hjemtager deres barn med så kort varsel. 3. juni 2009: Forældrene modtager et nyt brev fra Rebild Kommune. Her annulerer kommunen hjemtagelsen, med henblik på at invitere til dialogmøde i løbet af efteråret. Hjemtagelsen er med andre ord udskudt. 7. juni 2009: De otte forældrepar sender t brev direkte til byrådet og til hver enkelt medlem af børne- og ungdomsudvalget. Her udtrykker de kollektivt stor bekymring om planerne for at hjemtage deres børn. Ikke en eneste politiker har til dato svaret på henvendelsen fra forældrene. 24. august 2009: Skoleafdelingen i Rebild Kommune har udarbejdet en procesplan for, hvordan og hvornår de otte elever skal hjemtages. I notatet følger en oversigt over de besparelser, afdelingen forventer at opnår. Notatet sendes ikke til forældrene. 31. august 2009: Forældrene henvender sig endnu en gang direkte til politikerne i børne- og ungdomsudvalget med bekymring, og beder politikerne om hjælp. Ikke en eneste politiker har til dato svaret på henvendelsen fra forældrene. 3. september 2009: Forvaltningschef Bruno Borella svarer forældrene. Medsendt er notatet fra skoleafdelingen. I notatet fremgår det, at forældrene kan benytte sig af frit skolevalg. Dog skal forældrene selv afholde udgifter til transport, hvis de fortsat vil benytte det nuværende undervisningstilbud og ikke den nye AK-Klasse i Skørping. Det er første gang Rebild Kommune oplyser forældrene om, at frit skolevalg også gælder deres børn. 22. september 2009: Forældrene indkaldes af Rebild Kommune til dialogmøde om hjemtagelsen på Skørping Skole 6. oktober. 28. september 2009: Dialogmødet flyttes i et brev til forældrene til 4. november. 28. september 2009: Samtidig modtager forældrene opfordring til partshøring. Kommunen sætter en frist på 14 dage. Samtlige forældre afsender partshøringer, hvor de deltaljeret begrunder, hvorfor de hver især modsætter sig kommunen hjemtagelse af deres børn. 6. november 2009: Ved dialogmødet på Skørping Skole deltager udover forældrene skolechef Per Larsen, ledende psykolog Steen Petersen og Rebild Kommunes AKT-konsulent (Adfærd-Kontakt-Trivsel) Kari Jakobsen. 3. december 2009: I et brev til hver af de otte forældrepar fastholder Rebild Kommune hjemtagelsen af de otte børn på trods af forældrenes indvendinger. Visitationsudvalget er af den opfattelse, at AK-Klassen på Skørping Skole kan tilgodese de hjemtagne elevers individuelle behov. Kommunen opstiller en frist på fire uger, hvor forældrene skal tilkendegive om de ønsker at gøre brug af frit skolevalg eller ej. 3. december 2009: I brevet til forældrene står, at Visitationsudvalget har modtaget revisitation. Den revisitation er for mindst seks af de otte elever, som går i K-Klasse på Arden Skole, endnu ikke foretaget. 9. december: På Arden Skole revisiteres de seks elever som Rebild Kommune ønsker at hjemtage.