Nordjylland

Sagen om Tom Juhler

{ Embedslægeinstitutionen i Nordjylland har fritaget de to plejere på vagt for ansvar, fordi de ikke har haft retningslinjer at gå efter. Embedslægen mener, at afdelingsledelsen derimod burde have sørget for de instrukser og retningslinjer, som blev efter dødsfaldet. Embedslægen opfordrer Sundhedsstyrelsen til at henlede de ansvarlige på gerontopsykiatriske afdelinger på behovet for instruktion ved beskyttelsesfikseing. Dødsfaldet er rapporteret til Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der skal forbedre og fremme vidensdeling og dialog om sikkerhed. Herfra er sagen sendt til Nordjyllands Amt. Sundhedsstyrelsen har viderebragt såkaldte OBS-meddelelser på patientsikkehedsselskabets database. Selskabet er ved at udvikle undervisningsmateriale, hvori indgår sagen om Tom Juhlers død. Efter bogens trykning har sundhedsministeren meddelt Marianne Juhler, at fikseringsbælter er blevet CE-godkendte efter et samarbejde mellem producenter, lægemiddelstyrelsen og Nordjyllands Amt, og at der er udarbejdet en grundig vejledning i brug af bælterne. Desuden er der etableret et elektronisk samarbejde mellem de psykiatriske sygehuse om patientsikkerhed i form af en mailliste med sygehusenes risikomanagere.