Samarbejde vejen frem

2006 har været et godt, begivenhedsrigt og travlt år i Nordjylland. Både for erhvervsvirksomhederne og for det offentlige system. Når vi ser fremad tyder alt på, at den høje aktivitet vil fortsætte i 2007.

Der vil derfor fortsat være krav om, at vi alle bliver mere effektive og innovative. Ved årsskiftet trådte den nye kommunale struktur i kraft. Det betyder, at kommuner og regioner skal stå deres prøve med mange – for dem – nye opgaver. Som borgere er vi naturligvis spændte på at se, om de kan løfte opgaven. Og ikke mindst hvor lang tid det vil tage dem at komme op i gear. Kommunernes rolle som dem, der skal skabe de planlægningsmæssige rammer for erhvervsud-viklingen bliver mere entydigt og det forpligter. Det er et sundt og udviklingsorienteret erhvervsliv, der danner fundamentet til, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund på det niveau vi kender i dag. Formålet med strukturændringen har netop været, at skabe optimale rammer for at kommunerne effektivt kan varetage deres opgaver. Samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv er derfor endnu mere vigtigt end før. For det er kun gennem et tæt samarbejde, at kommunerne kan sikre udvikling og vækst i området. Der er nok at tage fat på. Som i mange andre brancher mangler byggeriet arbejdskraft. Flere af vores virksomheder har hentet udenlandsk arbejdskraft, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal kunne følge med. Også det offentlige mangler medarbejdere. Sammenholdes det med den demografiske udvikling, vil efterspørgslen efter arbejdskraft i vores region øges de kommende år. Ser vi på kommunernes aldersgennemsnit, vil mange offentligt ansatte de kommende år forlade arbejdsmarkedet. Det betyder, at der vil blive kamp om de unge. Skal offentlige og private virksomheder kæmpe om arbejdskraften betyder det lønpres. Det kan blive en tikkende bombe under det økonomiske opsving i Danmark – og det har hverken det offentlige, de private eller borgerne glæde af. Derfor er det nødvendigt, at vi sikrer tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft også i de kommende år. Ingen kan være tjent med at der er så mange der ikke får mulighed for at udnytte deres kvalifikationer i reelle jobs. Det stiller krav til kommunerne. Vi håber derfor, at kommunerne er parate til at yde en ekstraordinær indsats for at få Jobcentrene til at fungere optimalt, så såvel virksomhederne som det offentlige kan få den arbejdskraft, de har brug for. Inden for teknik- og miljøområdet overtog kommunerne nye opgaver fra amterne. Her er det vigtigt, at kommunerne kommer godt fra land og viser borgere og erhvervsliv, at der er styr på tingene. De kommunale bygninger og anlæg udgør rammerne om mange menneskers liv. De har betydning for kommunernes muligheder for at tiltrække virksomheder og skatteborgere. Og samtidig er nybyggeri, renovering og vedligeholdelse en meget stor post på de kommunale budgetter. Derfor er det helt afgørende, at kommunerne håndterer rollen som bygherre og driftsherre så effektivt som muligt. Det er vores opfattelse, at fri konkurrence om de offentlige opgaver gennem udlicitering, er en af de metoder som kan medvirke til at skatteborgerne får den bedste service til den lavest mulige pris. Det er også vigtigt, at kommunerne i denne proces medvirker til sæsonudjævning. Det er vores opfattelse, at der på såvel kort som lang sigt vil være store gevinster for kommunerne ved at gå foran i arbejdet med at skabe en bedre og mere jævn fordeling af byggeaktiviteterne over året. Uanset om det gælder arbejdet i de regionale vækstfora, der står for udformningen af erhvervsudviklingsstrategierne, arbejdet med den nye erhvervsservicestruktur eller arbejdet i de regionale og lokale beskæftigelsesråd, er vi i Dansk Byggeri klar til at gå aktivt ind i samarbejdet. Vi er sikre på, at vi i fællesskab kan skabe løsninger, der bliver til fordel for såvel det offentlige, borgerne og erhvervslivet. Derfor vil vi snarest kontakte borgmestrene. Så håber vi, de vil tage imod opfordringen til samarbejde, og at vi i fællesskab hurtigt kan få de nye kommuner op i omdrejninger. [ Søren Pedersen er formand for Dansk Byggeri Nordjylland. E-mail: sp@hpg.dk.