Samfundsskadelig virksomhed

Som det vil være læserne bekendt, har undertegnede haft en debat med Laurids Krogh og Erik Busse fra SF - Aalborgs miljøgruppe ang. de aktuelle vandplaner.

Jeg har undret mig særdeles meget over deres retorik og direkte fornægtelse af fakta vedr landbrug - negligering af økonomiske og humanistiske forhold: Deres benægtelse af fødevareproduktionens betydning. Min undren gik på, at jeg anså de to herrer for at være veluddannede og formentlig også velbegavede. Men jeg har nu fået svaret, idet jeg i NORDJYSKE har kunnet læse, at L.K. og E.B. er DN's repræsentanter. Og retorikken, de to har brugt, er helt identisk med DN's ordvalg og indstilling til landbruget: Alt skal være økologisk. Jeg har ikke noget mod ideen med DN, der sikkert siden 1911 og i de første 70 år har gjort et stort og godt stykke arbejde med at være fortaler for at frede værdifulde naturarealer. Men med den jurauddannede David Rehlings ansættelse i 1984 kom der en skelsættende drejning i DN's politik. Fra at være en organisation, der foreslog naturfredninger, hvor samfundet skulle yde fuld erstatning, blev DN pludselig omdannet til en fritidsorganisation, der på lige fod med andre fritidsorganisationer har ønsker. Men det groteske er, at det her er den enkelte landmand, der skal betale for DN's ønsker. Og for yderligere at understrege alvoren bliver DN betragtet som en faglig organisation, der har indsigelsesret i alle ændringer, der skal foretages i Danmark - lige fra vandboringer til byggesager - og endda med medarbejdere på finansloven. David Rehling kom fra ni års ansættelse i Miljøministeriet, hvor han var omgivet af biologer, hvilket også blev tilfældet i DN. Derfor kunne han i sagen om de døde hummere fremstå, som om DN var eksperterne, der vidste alt om landbrugets kvælstofudledning. Derfor kom vandplanerne - baseret på biologers viden. Nu er alle udenfor DN og miljøministeriet blevet klogere. Endog forhenværende videnskabsminister udtaler, at kvælstof muligvis ikke er biologers kerneområde - et svar givet til Bæredygtigt Landbrug, da kendte biologer ikke ville deltage i en konference om kvælstof). I dag kan man konstatere, at vandplanerne har været og er samfundsskadelige tiltag. Derfor overskriften. Jeg er klar over, at overskriften er meget hård og dømmende. Men grunden skal også findes i DN's, Ornitologisk Forenings (m.fl.) rapport "Sådan ligger landet - tal om landbruget", der er sendt til samtlige folketingsmedlemmer, og hvori hovedessensen er: At der for samfundet er større omkostninger end indtægter ved landbrug i Danmark, hvorfor landbruget må omlægges til natur. Man kan opdele udsagnet i to punkter: 1. Landbrugets økonomiske betydning for Danmark. 2. At mennesket har behov for mad Ad 1. Kendsgerningen er, at landbruget sammen med skibsfart og industri kommer med den afgørende velstand - hver med en tredjedel = mindst 60 milliarder kroner - (og Danmarks økonomi er vel at mærke ikke som Grækenlands) Ad 2. Kendsgerningen er, at dansk landbrug producerer fødevarer til 15-20 mio. mennesker. Hvis der kun var økologisk landbrug, kan vi brødføde os selv, og stort set ikke flere. Hvis al landbrug var lagt ud til natur, hvilket ornitologisk forening ønsker, vil der højest kunne plukkes blåbær om sommeren! "Danmark er dækket med fodermarker til husdyr, ikke mindst svin. En del af dem må vige pladsen, for at vi kan få den mangfoldige natur tilbage. Da de samlede omkostninger ved landbruget alligevel er højere end værdien af produkterne giver det rigtig god mening. De husdyr, vi har tilbage, skal til gengæld i langt højere grad ud og arbejde med at pleje natur, siger Jan Ejlsted, direktør for Dansk Ornitologisk Forening". Er det en human indstilling? Undskyld, det er ikke for at lave sjov, men for at understrege alvoren: Kan man leve af fuglefløjt? Kendsgerningen er, at der i dag er ca. en mia. mennesker - en sjettedel af jordens befolkning, der sulter - og antallet er stigende. Godt nok tror man ikke, at de danske produkter kommer ud til fattige. Men her kommer DN's uvidenhed igen frem, da dansk landbrug er internationaliseret og således er en del af den internationale handel og med adskillige produkter er med til at opfylde verdens fødevaremarked - med den styrke, vi nu har. Kendsgerningen er, at hvis dansk landbrug nedlægges, vil 15 -20 mio. mennesker sulte, og der ville mangle mindst 60 mia. kr. i statskassen. Er det så mærkeligt, jeg mener, at DN udøver samfundsskadelig virksomhed? DN's udtalelser baseres ikke på faglig viden, men på forskellige fritidsorganisationers interesser. Derfor bør DN's udtaleret nedjusteres, og DN i samfundsdebatten opfattes som det, den er: En fritidsorganisation I septemberudgaven i L.K.'s udfald mod landbruget, skriver han, at 10 års ørkenvandring er slut. Men heldigvis er L.K. jo godsejer, idet DN for 20 år siden arvede et gods - kvit og frit - Skovsgaard Gods. Dette gods drives økologisk af DN og giver ca. to mio. kr. i underskud/år. Man har helt opgivet at føre grønt regnskab. Og i sidste regnskabsår kunne man se, at der stort set ikke var blevet solgt planteprodukter. Og L.K, nu kan du så til sommer cykle en tur til Langeland og igen komme på ørkenvandring!!