Samme service

Ingen ved det, men alle forventer valg først i det nye år, inden den store lovpakke om kommunal struktur lægges frem i Folketinget. Derfor tror og håber vi på, at en ny regering i februar kan fremlægge det regeringsprogram, som også bliver grundlaget for en ny kommunal struktur med en ny regering.

Skolevæsen 12. december 2004 17:41

VKO-grundlaget for en ny struktur er lagt frem i de lovforslag, som er sendt til høring. Det er så omfattende med flere tusinde siders lovgivning, at ingen på nuværende tidspunkt har det fulde overblik over indhold og konsekvenser. Indtrykket er, at heller ikke regeringen kender mange af svarene på sin egen reform. Der er ingen oplysninger om de økonomiske konsekvenser. Mange spørgsmål er skudt til hjørnespark i de mere end 500 ministerbemyndigelser. Da det er en sag, der berører mange borgere, ansatte og folkevalgte i alle dele af landet, vil vi alligevel gerne prøve at besvare nogle af de centrale spørgsmål om, hvad der sker med strukturen efter et valg med en S-ledet regering: * Vi vil respektere de mange aftaler om kommunesammenlægninger, som tegner det nye kommunale danmarkskort. * Sammen med de kommunale organisationer vil vi omgående optage forhandlinger med de ansatte og deres tillidsrepræsentanter for at skabe størst mulig klarhed og tryghed i forandringerne. Reformen kan kun lykkes, hvis den gennemføres i et tæt samspil med de ansatte. * Der skal skabes klarhed over reformens økonomiske konsekvenser, så der fortsat er penge til et ordentligt velfærdsniveau. Reformen må ikke betyde ringere service for børnepasning, folkeskole, sygehuse og ældreomsorgen. Flere steder er der tværtimod brug for forbedringer. Der skal være penge og specialiserede institutioner til at løse opgaven for vore stærkt handicappede og for de socialt hårdest belastede medborgere. * Der er lagt op til et utroligt bureaukrati, hvor der skal sendes flere millioner regninger mellem kommunerne og regionerne på sundhedsområdet. De penge bør i stedet bruges til et bedre sygehusvæsen. * Borgerne skal betjenes så tæt på deres bopæl som muligt. Derfor skal inddrivelsesopgaven for personer blive i kommunerne og ingen bør tvinges til at køre op til 100 km. for at få løst et skatteproblem i et fjerntliggende skattecenter. * Vi skal sikre en kollektiv trafik, som fortsat betjener borgerne på tværs af kommunegrænserne. Det er helt afgørende for folk uden bil og for at fastholde en decentral gymnasiestruktur, hvor der også er uddannelsesmuligheder uden for de største byer. * De nye regioner skal være dynamoer for en regional udvikling for vækst og beskæftigelse i alle dele af landet. Derfor skal de folkevalgte regionsråd ikke sættes i en spændetrøje, som i regeringens forslag, men være en ny drivkraft i udviklingen. Det skal ske i et stærkt samspil med alle øvrige aktører i regionen. * Regionerne skal fortsat spille en central rolle i forhold til miljø og planlægning. Vi vil derfor ikke sprede de stærke faglige miljøer, der findes i amterne, men tværtimod styrke dem med de nye større regioner. * Vi vil fastholde beskæftigelsen som et nationalt ansvar, men løse opgaven i et tæt samarbejde med de nye kommuner. En ny regering vil genindføre den aktive arbejdsmarkedspolitik, som under SR-regeringen skabte 200.000 flere jobs. * De folkevalgte i de nye regioner skal bære ansvaret for deres egen økonomi. Derfor skal de også sikres indflydelse på både udgifter og indtægter og ikke centralstyres fra regeringskontorerne på Slotsholmen. VKO-modellen har i andre lande ført til ansvarsforflygtigelse, et dårligere sygehusvæsen og en ustyrlig økonomi. * Reformen med opgaveflytninger skal indfases i en takt, så borgerne fuldt ud kan betjenes og de ansatte får en reel mulighed for at udføre deres opgaver på et højt fagligt niveau til gavn for borgerne. Det er helt umuligt i en enkelt artikel at besvare alle de spørgsmål, der kan stilles til den nye struktur. Det er dybt bekymrende, at ingen har overblik over konsekvenserne af VKO-reformen. De fleste sagkyndige har advaret kraftigt imod den. Der findes ingen forarbejder, som belyser konsekvenserne. Ingen har overblik over økonomien. Alle håber, at det nok skal gå uden alt for katastrofale konsekvenser for vort velfærdssamfund, men igen kender svaret. Derfor bliver det en kæmpeopgave for en ny regering at skabe et sikkert fundament for at føre reformen ud i livet på en måde, så velfærd og beskæftigelse ikke lider ubodelig skade. Den opgave vil vi som ny regering gøre vort yderste for at løse, så borgerne fortsat kan sikres en høj kvalitet og de ansatte og folkevalgte i kommuner og regioner får økonomi og ordentlige vilkår til at betjene borgerne. Frank Jensen, Østerågade 3, Aalborg, er politisk ordfører (S), og Ole Stavad, Tyttebærvej 9, Brovst, er kommunalpolitisk ordfører (S).

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...