Lokalpolitik

Sand rigdom i skovbunden

Stor og værdifuld forekomst af sand, grus og sten under Siem og Hellum skove

HELLUM-SIEM:Guld og grønne skove lyder måske lige lovlig lovende, men Siem og Hellum skove gemmer faktisk på en sand rigdom af råstoffer. Det er sand, grus og sten, som dølger sig i undergrunden under de nuværende skovarealer, som ejes af Lindenborg Gods A/S. Godset har gennem firmaet NCC Råstoffer netop en ansøgning om tilladelse til indvinding liggende hos Nordjyllands Amt. Og amtets embedsmænd og politikere er umiddelbart meget interesserede. Det endda selv om området ikke i forvejen er udlagt som regionalt råstofområde. Foreløbig har forvaltningen anbefalet, at man sætter den indledende offentlighedsfase i gang før en eventuel VVM-redegørelse og den nødvendige vedtagelse af et regionplantillæg. Og politikerne i både amtets udvalg for teknik og miljø og økonomiudvalget har fulgt indstillingen og anbefaler amtsrådet at sætte VVM-proceduren i gang. Geolog Niels Peder Mortensen fra råstofgruppen i grundvandskontoret i Nordjyllands Amt forklarer, at forekomsten under Siem og Hellum skove er så god, at den kan få stor betydning for hele amtet: - Det er simpelt hen bedre materialer end dem, vi kender til i de eksisterende råstofområder. Selv efter himmerlandsk standard er kvaliteten høj, ikke mindst fordi stedet indeholder alle slags materialer. Det tæller til dens fordel, for så sparer man at grave tre forskellige steder efter sand, grus og sten og dermed forstyrre flere forskellige landskaber. Der er både til produktion af stabilgrus, beton og stenmaterialer. Og så er der rimelig meget af det. Derfor kræver ansøgningen bestemt en seriøs behandling, mener geologen. De store ismasser ville det i sin tid sådan, at der ikke blev aflejret så mange sten i Vendsyssel, men til gengæld en masse sand, mens Himmerland ikke har så meget finkornet sand til for eksempel beton, men derimod typisk mange grovkornede grusforekomster, forklarer Niels Peder Mortensen. Og derfor er det altså usædvanligt, at en himmerlandsk grusgrav både kan producere finkornet og grovkornet sand og grus. Når man ikke allerede har inddraget området i råstofområdet, skyldes det blandt andet, at man i planlægningen har prøvet at holde sig til forekomster, hvor der ikke var de store naturinteresser at pleje. Siem og Hellum skove er en del af et område, som overordnet er udpeget som "særligt værdifuldt landskab" i amtets fredningsplan fra 1985. Også ifølge Regionplan 2001 er området udlagt som naturområde, særligt drikkevandsområde og økologisk forbindelse. I selve området, hvor de givtige sager gemmer sig i jorden, ligger der beskyttede mosearealer, beskyttede diger, en beskyttet gravhøj og et såkaldt habitatområde inden for få hundrede meters afstand, altså et område hvor dyrearter har tilholdssted og ydes en vis beskyttelse af myndighederne. Alligevel mener man altså i amtet, at det kan være værd at overveje en eventuel udnyttelse af råstofferne. Siden regionplanen for 2001 blev vedtaget, er der blevet mangel på sand og grus i Nordjylland. Motorvejsbyggerierne har tæret hårdt på de kendte ressourcer. For eksempel var der tidligere en stor grav i Askildrup. I et område tæt på Siem og Hellum skove, nemlig omkring St. Brøndum, Tisted og Korup, har amtet selv kortlagt råstofforekomsterne for et par år siden. Her er der fundet cirka fem millioner kubikmeter sand i Tisted og to en halv millioner kubikmeter omkring Korup. Under Siem-Hellum Skove gætter man imidlertid forsigtigt på at finde syv til 10 millioner kubikmeter sand, grus og sten. Amtets embedsmænd har da også konkluderet i deres sagsfremstilling til politikerne: "En eventuelt kommende grav i Siem og Hellum skove vil få stor markedsmæssig betydning, da den vil være blandt de to-tre største grave i Nordjylland. En grav af denne størrelse vil være af stor betydning for forsyningen af Aalborg og opland".