Sats mere på forebyggelse

Mange børn oplever mobning i deres dagligdag, og det er et emne, som bliver diskuteret på mange planer.

Der findes også undersøgelser om, hvordan mobningen påvirker børn, men desværre er der ikke lavet nogen undersøgelse, som peger på direkte på de tosprogedes andel af mobningen. Efter min mening er det en manglende faktor i undersøgelserne. Når vi skal lave handleplaner for at forebygge mobning, er det nødvendigt at have et fuldstændigt billede af mobningen. Kan mobning være en del af forklaringen på, at flere undersøgelser har vist at tosprogede børn klarer sig dårligere end de danske børn i folkeskolen. Uanset om vi kender svaret på ovenstående spørgsmål, mener jeg, at en af de måder, man kan forebygge mobning i forhold til tosprogede er, at vi hjælper børnene til at kunne klare sig godt og trives i skolen. Det kræver, at ethvert barn skal kunne føle sig tryg og accepteret og få mulighed for at udtrykke sig, uanset hvilken baggrund, det har. I den forbindelse vil jeg pege på modersmålet som ressource. Hvis man indfører modersmålsundervisning som obligatorisk fag i folkeskolen, vil barnet få følelsen af, at han ikke er anderledes, og at det ikke er en skam at have et andet sprog. Det vil styrke barnets identitet og opbyggelse af selvværd. Hvis modersmål er et obligatorisk fag i skolen, vil det også påvirke de andre børns syn på de tosprogede, fordi det bliver en del af kulturen, og der er ikke noget mærkeligt i, at Mohammed går til arabisk. Modersmål som obligatorisk fag i folkeskolen vil også sende et vigtigt signal til de tosprogede forældre, nemlig det, at det danske samfund accepterer og respekterer deres kultur, og samtidig vil det også gøre det lettere for de unge tosprogede at finde deres identitet. Når jeg nævner modersmål som fag i skolen er det ikke kun for at lære børnene at læse og skrive på deres eget sprog, der skal mere til. Læreren skal være kompetent og undervise efter danske pædagogiske principper og i samarbejde med barnets andre lærere, således at barnet lærer både sit eget sprog og får bedre mulighed for at tilegne sig det danske sprog. Modersmålsundervisning vil også fremme samarbejdet med de tosprogede forældre, idet modersmålslæreren bliver et bindeled mellem forældre og skole. Udover modersmålsundervisningen mener jeg, at det ville være dejligt, hvis regeringen accepterer det forslag som mange har fremsat, at man i folkeskolen ændrer undervisningen i kristendom til undervisning i religion. Med al respekt for kristendommen mener jeg, at vi kan skabe en bedre forståelse for hinanden, hvis vi kender hinandens religion. I arbejdet som pædagoger skal vi være opmærksomme på børnenes modersmål, ikke sådan at vi skal lære alle mulige sprog, men vi skal gennem forskellige aktiviteter og projekter eksempelvis Bytte ord bogen af Jette Løntoft vise de tosprogede børn, at deres sprog og kultur også har værdi Hvis man bruger Jette Løntofts bog, udtrykker det både over for tosprogede og danske børn, at modersmålet er værdifuldt, for der findes faktisk en bog, hvor man kan finde ordene.