Lokalpolitik

Savner debat om spildevandsplan

Åbent brev til byrådet i Jammerbugt kommune.

Den 6. maj kunne man i Aabybro Posten under kommunen orienterer læse, at man fremlægger et forslag til tillæg til spildevandsplan for 54 ha eksisterende boligområde i den centrale og sydlige del af Aabybro by samt område ved Torngårdsvej. Der er tale om en høringsfrist på 8 uger. Der henvises derefter til, at man på kommunens hjemmeside kan se nærmere herom. Af hjemmesiden fremgår lidt tekst om 1- og 2- strenget system vedrørende de to områder, bl.a. at grundejere inden for de i spildevandsplanen fastsatte oplande bliver forpligtet til at det offentlige kloaksystem. Endvidere fremgik i Aabybro Posten, at grundejerne selv skulle bekoste omlægningen på egen grund. Den øvrige tekst henviser hovedsagelig til love og bekendtgørelser, samt indtegning på et kort over områderne (som jeg ser det) fra Bjørnekrogen i øst, Toftevej i nord, Rolighedsvej i vest og Hejrevej i syd. De mange opremsninger af love og bekendtgørelser er ikke læsning, som den enkelte borger/grundejer har en jordisk chance for at sætte sig ind i. Historisk kan det fortælles, at Aabybro Kommune i starten af 1970’erne indkaldte til møde på den daværende Aabybro Kro, hvor et stort antal "byrødder" og kloge folk fra fa. Nellemann oplyste om planer for et 2-strenget system, og hvor hver grundejer skulle betale et beløb til anlæggelse af dette system. På daværende tidspunkt var der totalt vandingsforbud i Aabybro, hvorfor en mødedeltager spurgte, om ikke man i stedet skulle opsamle regnvand i tønder, så man kunne vande sin have hermed. Det blev afvist med henvisning til én eller anden paragraf i den dagældende miljølov. Siden hen er der vist solgt masser af opsamlingstønder over det ganske land!! Så måske var det en mulighed igen? Jeg opfatter en høringsrumde således, at man som borger har mulighed for at gøre indsigelse imod et kommunalt forslag. Det tillader jeg mig at gøre hermed, idet jeg samtidig skal komme med flere bemærkninger/spørgsmål herunder. 1. Har kommunen tegninger over alle kloakinstallationer på de enkelte parceller? 2. Er kommunen klar over, hvor mange pensionister, der bor i de berørte områder og som efter ca. 35 års venten nu skal bekoste ny kloakføring på egen grund? 3. Når kommunen nu pludselig vil igangsætte dette projekt, skyldes det da, at man har fundet de godt 40 mio. kroner, som har ligget i Aabybro Kommunes kasse, fra vi grundejere indbetalte beløbet i 70’erne? 4. Hvordan og hvornår har kommunen tænkt sig, at informere de berørte borgere/grundejere på forståelig vis? 5. Hvornår har kommunen tænkt sig at informere om en konkret plan for hvilke veje og hvilke parceller, der berøres, og hvornår? 6. Tillader kommunen, at borgeren/grundejeren selv laver kloakarbejdet på egen grund, og i givet fald, skal det da godkendes af de kommunale myndigheder? 7. Vil kommunen pålægge den enkelte borger at anvende en bestemt entreprenør/kloakmester til at udføre arbejdet på ejerens grund? I de senere år har man mange steder i de nævnte boligområder set, at de nuværende kloaker synker - måske p.g.a. rotter? - og kommunen kommer - ganske vist lidt sent - og "lapper" skævhederne med en større portion asfalt. Måske var det bedre, at de nuværende kloaker blev sat i stand, og de brud, der er flere steder, blev ordentligt udbedret! Tilbage til det omtalte forslag om 2-strenget system: Der kunne formentlig fra den enkelte borger/grundejer stilles flere spørgsmål til projektet og de sparsomme oplysninger, som kommunen reelt har givet mulighed for at læse og forstå. Når der er gået ca. 35 år, siden man i vores gamle kommune ville gennemføre et 2-strenget system, er det efter min mening ikke særlig borgervenligt blot at anføre det i ugeavisen, hvad man påtænker. Der har været skrevet og talt meget om nærdemokrati, borgerservice, tæt på borgeren, indflydelse fra borgeren o.s.v., men dette projekts offentliggørelse er da det, der er fjernest for de berørte borgeres muligheder for indflydelse! Det undrer mig, at der ikke har været nogen reaktion, debat eller lignende i denne sammenhæng, eventuelt fra borgerforeningens og/eller andre foreningers side!! Jeg vil hermed gøre indsigelse mod det planlagte projekt, idet jeg forventer et nærmere svar fra såvel byråd som administrationens side med mere udførlige oplysninger, som kan synliggøre, hvad der ved en given vedtagelse i byrådet i givet fald vil ske, - det gælder selvsagt detaillerede planer, økonomiske konsekvenser - også for den enkelt borger - samt eventuelle tidsforløb herfor. Af Bent Chmura, Falkevej 16, Aabybro