Lokalpolitik

Se at få hesten af stald

Kulturchefen i Frederikshavn Kommune, Thomas Østergaard, havde (8.1.) et interessant og perspektivrigt Synspunkt. Overskriften lød: "Vi må sadle om og tænke nyt".

Problemet er imidlertid, at vi i Nordjylland ikke rider samme dag, vi sadler, men i stedet bliver siddende på hesten, selv om vi er skudt. Og vi har - som Thomas Østergaard dokumenterer – skudt os selv. Og ikke blot i foden. Det ses bl.a. på uddannelsesområdet, men den bagvedliggende årsag er, at mange af os fortsat mellem ørerne lever i det landbrugssamfund, der for længe siden blev afløst af industrisamfundet. Begge samfund er i dag globaliseret og deres arbejdspladser eksporteres, medens vi står på tærsklen til videnssamfundet. Vi må altså ikke blot sadle om, men tillige se at få hesten af stalden og i en gal hast ride ind i videnssamfundet, hvis vi skal gøre Cornwall kunsten efter. Her i Vendsyssel må vi ved næste kommunevalg stemme på fremsynede folk i Vendia Kommune. Nærdemokratiet og identiteten med den kommune, vi bor og/eller arbejder i er alligevel gået fløjten med sidste kommunalreform. Og befolkningstallet rasler ned. Vi har derfor intet mere at tabe, men meget at vinde! I dagligdagen mærker vi måske ikke den store forskel på før og efter kommunalreformen. Men vi er i dag ligeglade med, hvilken kommune vi bor i, blot vi får den service, vi mener at have krav på. Det var f.eks. ikke tilfældet i Skagen før 2007. Politisk vil ingen politiker komme langt med sloganet: "Spørg ikke, hvad din kommune gør for dig, men hvad du kan gøre for din kommune!" Vi nyder, men end ikke i drømme forestiller vi os at yde! Derfor må vi gå nye veje. Og med Vendia Kommune vil vi nå en sådan volumen og magt, at omverdenen må regne med os. Vi vil f.eks. kunne udbygge og styrke samarbejdet med Aalborg Universitet, særligt med henblik på at få universitetet ud i de lokale miljøer, ligesom vi vil kunne opnå samarbejde med andre universiteter som f.eks. Göteborg og Oslo Universiteter. Verden og viden skal kunne komme til vendelboerne. Men se om ikke embedsmænd i de nuværende kommuner sammen med – forhåbentlig – nu aftrådte politikere efter kommunalreformen har brugt tiden til at sætte strømførende kommunehegn med pigtråd uden om kommunerne og bygge forsvarsværker inden for. Efter kommunevalget er vi imidlertid i den gunstige situation, at borgmestrene i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev alle er nyvalgte og derfor endnu ikke bykonger. Det må betyde, at vi med det samme kan oprette organisationer på tværs af kommunegrænserne og andre grænser, f.eks. den kendte arbejdsdeling mellem det offentlige og det private erhvervsliv. Vi må desuden kunne blive enige om i fællesskab at fortælle vores historie for andre. ”At frembringe, sælge, købe og forbruge oplevelser er blevet en økonomisk transaktion på lige fod med de udvekslinger, der kendetegner andre forretningsområder”. (fra Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug fra AU). Organiseringen kunne f.eks. ske efter FUNK-y – princippet. Den model kommer fra Sverige og er i enkelte tilfælde søgt brugt i Nordjylland. Måske uden det store held, fordi ingen har været opmærksomme på, at vi kan omorganisere så meget vi vil. Det ændrer intet, hvis de nye organisationer ikke har egen økonomi, eget ansvar og beslutningskompetencer, der ikke kan indbringes for andre organer til endelig afgørelse. F står for forskning, U for undervisning., N for næringsliv, K for kultur og Y for myndighed.