Privatøkonomi

Selvangivelsen er på vej

Af filialdirektør Viggo Bilde, Nordjyske Bank Skattevæsenet udsender i marts og april måned selvangivelsen for 2004. Selvangivelsen er den traditionelle opgørelse over indtægter og fradrag samt en opgørelse af ejendomsværdiskatten. Når selvangivelsen havner i postkassen, er alle tal, som skattevæsenet kender, allerede påført. Den vigtigste opgave er herefter at kontrollere, om tallene svaret til det man har tjent og at alle fradrag er med. Befordringsfradrag Også i år vil der hos mange skatteydere være fortrykt forslag til befordringsfradrag på selvangivelsen. Fradraget er beregnet med udgangspunkt i 216 arbejdsdage for et helt år. Er der ikke beregnet et befordringsfradrag, kan man via TastSelv på Internettet www.toldskat.dk beregne afstand og befordringsfradrag. Faglige kontingenter Skatteyderen kan fratrække kontingenter til fagforeninger, arbejdsløshedsforsikring og efterlønsbidrag. De faglige kontingenter kan trækkes fra, hvis den forening, man betaler til, har som hovedformål at varetage medlemmernes økonomiske interesser, og kontingentet er indberettet til skattemyndighederne af fagforeningen. Gaver Gaver til visse foreninger, stiftelser og institutioner med videre kan trækkes fra. Hos skatteforvaltningen kan man få oplyst, hvilke foreninger, der er godkendt. Som eksempel kan nævnes Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Man kan højst trække 5.000 kroner fra, og de første 500 kroner regnes ikke med. En gave på 1.200 kroner giver altså et fradrag på 700 kroner. De enkelte gaver skal lyde på mindst 500 kroner, for at gaven kommer i betragtning. Provision ved lån Stiftelsesprovisioner og lignende engangsydelser i forbindelse med optagelse af lån kan trækkes fra, hvis lånets løbetid er under to år. Overstiger stiftelsesprovisionen 2,5 procent af lånet, kan man højst fratrække 2,5 procent i det år, hvor provisionen forfalder. Resten kan man trække fra fordelt over restløbetiden. Ratepension Ved opgørelse af den personlige indkomst kan fratrækkes forsikringspræmier til livrente og indbetaling til ratepension, hvis indbetalingsperioden er aftalt til 10 år eller derover. Hvis indbetalingsperioden er mindre end 10 år, eller hvis der indbetales et stort kapitalindskud, fordeles fradragene med lige store beløb over de næste 10 år. Bliver det årlige fradrag herefter mindre end 40.100 kroner (selvangivelsen 2004), kan man dog vælge at foretage et årligt fradrag på dette beløb (opfyldningsfradraget) indtil alle indbetalinger er trukket fra. Fradraget kan dog aldrig overstige det indbetalte beløb. Fristen er 1. maj Det er ikke lovligt at afgive forkerte oplysninger om indkomst og fradrag. Derfor er det vigtigt at udfylde selvangivelsen korrekt og kigge årsopgørelsen igennem, når man modtager den. Modtages en forkert årsopgørelse, har man pligt til at underrette skatteforvaltningen herom. Selvangivelsen skal indberettes eller indsendes til den lokale skatteforvaltning senest den 1. maj. Har man modtaget en udvidet selvangivelse, er fristen den 3. juli.