Ser­bi­ske hind­bær skab­te utryg­hed

Nord­jysk kvin­de fik ros­kil­desy­ge sam­ti­dig med kon­sta­te­ret bær­for­gift­ning på Sjæl­land

Frigodans ser­bi­ske hind­bær - hos fø­de­va­re­kon­trol­len i Aal­borg fri­kendt for syg­doms­frem­kal­den­de bak­te­ri­er. 					FO­TO: Claus Søndberg

Frigodans ser­bi­ske hind­bær - hos fø­de­va­re­kon­trol­len i Aal­borg fri­kendt for syg­doms­frem­kal­den­de bak­te­ri­er. FO­TO: Claus Søndberg

De ser fris­ten­de flot­te ud, de ser­bi­ske hind­bær i po­ser­ne fra Frigodan. Men der kom­mer til at gå lang tid, før Mar­git Chri­sti­an­sen fra Nør­re­sund­by igen spi­ser hind­bær fra Ser­bi­en. Sidst hun gjor­de det, end­te det med tre da­ges op­kast og diarré, of­te om­talt som ros­kil­desy­ge. I før­ste om­gang spe­ku­le­re­de hun og æg­te­fæl­len Kay slet ik­ke over, at det kun­ne være hind­bær­re­ne, der var årsag til syg­dom­men. Men da Kay Chri­sti­an­sen nog­le uger se­ne­re i en avis­no­tits kun­ne læ­se, at 12 med­ar­bej­de­re i en virk­som­hed på Sjæl­land var ble­vet sy­ge ef­ter at ha­ve spist en ka­ge med ser­bi­ske hind­bær i fir­ma­ets kan­ti­ne, var han ik­ke me­get i tvivl om, at der måt­te være en for­bin­del­se. Fra Ser­bi­en og af sam­me mær­ke (Frigodan) - det kun­ne ik­ke være til­fæl­digt. Og det gjor­de ik­ke si­tua­tio­nen me­re tryg, at po­ser­ne var for­sy­net med en gul mær­kat, der for­tal­te, at bær­re­ne hver­ken var var­me­be­hand­le­de el­ler skyl­le­de. Af sam­me grund blev for­bru­ger­ne op­ford­ret til at ko­ge bær­re­ne før de blev brugt i mad­lav­nin­gen. Af avis­no­tit­sen frem­gik det ik­ke, at der kun var ta­le om fund af syg­doms­vi­rus i 2,5 ki­los po­ser til stor­køk­ke­ner. Pak­ker i al­min­de­lig husholdningsstørrelse på 300 gram stod der ik­ke no­get om. 1100 sy­ge, fem dø­de Med den sto­re hind­bær­af­fæ­re i Aal­borg i bag­ho­ve­det - da ud­løste in­fi­ce­re­de pol­ske bær 1100 syg­doms­til­fæl­de og fem døds­fald - tænk­te æg­te­par­ret fra Nør­re­sund­by, at nu måt­te der vist ad­va­res for at und­gå en gen­ta­gel­se el­ler mås­ke no­get end­nu vær­re. - Jeg var jo ude over mit pro­blem, men vi kun­ne ik­ke ha­ve på sam­vit­tig­he­den, at an­dre mås­ke skul­le bli­ve sy­ge, for­di vi ik­ke hav­de for­talt no­get, si­ger Mar­git Chri­sti­an­sen, som på in­gen måde øn­ske­de at ska­de pro­du­cen­ten el­ler bu­tik­ken, hvor bær­re­ne var købt. Da par­ret hen­vend­te sig i bu­tik­ken med den sid­ste af de to po­ser fros­ne po­ser, som de op­rin­de­ligt hav­de købt, føl­te de sig imid­ler­tid ik­ke sær­lig godt be­hand­let. De op­le­ve­de nær­mest, at de blev mis­tæn­ke­lig­gjort for at vil­le sik­re sig en el­ler an­den form for er­stat­ning og blev i det he­le ta­get me­get lidt al­vor­ligt. Da de vil­le give eks­pe­di­en­ten de­res te­le­fon­num­mer, nø­je­des han med at skri­ve det ned i hån­den. Han lo­ve­de dog at vil­le fjer­ne de øv­ri­ge po­ser fra fry­se­dis­ken. Og så var den ik­ke læn­ge­re. Et tjek se­ne­re på da­gen vis­te, at der sta­dig var mas­ser af ser­bi­ske hind­bær i fry­se­dis­ken, men da­gen ef­ter var de dog væk. Men hvad så med bu­tiks­kæ­dens øv­ri­ge for­ret­nin­ger - og alle de an­dre su­per­mar­ke­der, som hand­ler med Frigodan-pro­duk­ter, tænk­te Kay Chri­sti­an­sen, og så var det han hen­vend­te sig til NORD­JYSKE. - Ef­ter de man­ge syg­doms­til­fæl­de og døds­fal­de­ne sid­ste år har jeg me­get svært ved at for­stå, at man over­ho­ve­det her­hjem­me sæl­ger bær, som man er nødt ud­sty­re med ad­vars­ler på pak­ken, på­pe­ger Kay Chri­sti­an­sen. En tur på la­bo­ra­to­ri­et Her­ef­ter blev en ny­ind­købt po­se ser­bi­ske hind­bær sendt en tur på fø­de­va­re­kon­trol­lens la­bo­ra­to­ri­um i Skal­borg, hvor man straks fra star­ten gjor­de op­mærk­som på, at der næp­pe var no­gen sam­men­hæng mel­lem bær­re­ne og Nør­re­sund­by-kvin­dens syg­doms­til­fæl­de, idet der kun var rejst mis­tan­ke mod de sto­re po­ser til kan­ti­ner og stor­køk­ke­ner. Og da Mar­git Chri­sti­an­sen sam­ti­dig hav­de an­vendt hind­bær­re­ne til grød og der­med kogt dem skul­le enh­ver ri­si­ko for vi­rus- el­ler bakterieforgiftning fra bær­re­ne være ude­luk­ket. Og da ana­ly­sen en uge ef­ter lå klar, var be­ske­den en­ty­dig. Der var in­gen spor af bak­te­ri­er af ty­pen coli el­ler e-coli, som er tegn på, at va­ren. Alt­så in­gen pro­ble­mer med de ser­bi­ske bær, og iføl­ge fir­ma­et Frigodans salgs­di­rek­tør, Kar­sten Iver­sen, har Fø­de­va­re­re­gion Sjæl­land end­nu ik­ke på­vist, om det rent fak­tisk var hind­bær­re­ne, der reelt var årsag til, at 17 men­ne­sker blev sy­ge ef­ter at ha­ve spist en hind­bær­lag­ka­ge med rå, ik­ke kog­te bær i kan­ti­nen på Sjæl­land­ske Me­di­er i Næs­tved. Kon­trol­len god nok I Fø­de­va­re­sty­rel­sen si­ger fødevareberedskabschef Kim Vand­rup, at det er en mis­for­stå­el­se at tro, at der skul­le være ta­le om en sær­ligt man­gel­fuld kon­trol i de øst­euro­pæ­iske lan­de. - For det før­ste er der krav om, at alle le­ve­ran­cer f.eks. fra Po­len el­ler Ser­bi­en re­gist­re­res og be­hand­les sær-skilt. Og for et fir­ma som Frigodan er det ren ru­ti­ne. Der­for var man og­så gan­ske nø­je i stand til at fast­slå, at det kun var storkøkkenposerne, der var om­fat­tet af mis­tan­ke. Og for det an­det op­ret­hol­der Ser­bi­en og an­dre sto­re pro­du­cen­ter af bær en in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt kon­trol ude hos pro­du­cen­ter og av­le­re. Net­op for­di bær­av­len har stor økonomisk be­tyd­ning, er de og­så gan­ske klar over kon­trol­lens be­tyd­ning, si­ger Kim Vand­rup. Frigodans Kar­sten Iver­sen er­ken­der ger­ne, at det kan være svært for for­bru­ger­ne at fø­le sig tryg­ge i køl­van­det på de tilfælde, der har væ­ret og især sid­ste års hind­bær­af­fæ­re. - Når vi ek­sem­pel­vis sæt­ter gu­le mær­ka­ter med an­vis­ning om at ko­ge bær­re­ne, så gør vi det jo net­op som en tryg­heds­for­an­stalt­ning, men det er klart, at i si­tua­tio­nen vir­ker det jo nær­mest mod­sat, si­ger Kar­sten Iver­sen. - Vi er selv tæt på at op­gi­ve hind­bær som en del af vo­res frost­sor­ti­ment. For det kan op­le­ves som næs­ten umu­ligt at få ma­net den slags fejl­op­fat­tel­ser i jor­den. Og ind­til vi­de­re er det ik­ke lyk­ke­des os at fin­de frem til en var­me­be­hand­ling, som ik­ke sam­ti­dig ska­der bær­re­ne, til­fø­jer han. Frigodan-salgs­di­rek­tø­ren un­der­stre­ger i øv­rigt, at øst­euro­pæ­iske lan­de står for 80 pro­cent af bær­pro­duk­tio­nen i Eu­ro­pa. Og han me­ner op­rig­tigt ik­ke, at der er no­gen grund til at så mistillid til de hy­gi­ej­nis­ke for­hold i al­min­de­lig­hed. - I til­fæl­det med hind­bær­re­ne kom­mer de gan­ske en­kelt ik­ke i kon­takt med vand, der kan være for­ure­net. Bus­ke­ne van­des kun med det, der kom­mer fra oven, og der sker in­gen skyl­ning på de fa­brik­ker, der le­ve­rer til os. Men bær­re­ne er jo hånd­pluk­ke­de, og selv­føl­ge­lig kan det fo­re­kom­me, at en pluk­ker ik­ke har over­holdt hy­gi­ej­ne­reg­ler­ne. Gan­ske li­ge­som det kan ske her­hjem­me, fast­slår Kar­sten Iver­sen.