Lokalpolitik

Servicestrategi-plan med udfordringsret for private

Kun få kommunale opgaver kan privatiseres, da de fleste er lovbestemte

SÆBY:Sæby Byråds netop vedtagne servicestrategi-plan giver på papiret private virksomheder en ufordringsret - med mulighed for af egen drift eller på opfordring fra kommunen at give tilbud på kommunale opgaver. I virkelighedens verden er denne ret dog ikke så meget værd. For det er en politisk beslutning, om kommunen vil benytte sig af tilbud fra private virksomheder, fremgår det af servicestrategi-planen, der gælder for perioden 2003-2005 og som byrådet ved lovgivning er pålagt at udarbejde. Den indeholder fire elementer, nemlig en oversigt over periodens indsatsområder, angivelse af hvilke områder, byrådet påtænker at udbyde foruden en arbejdsplan og en udbudspolitik. Privatisering Servicetsrategi-planen synes ikke umiddelbart at åbne for privatisering i Sæby Kommune. Det hedder nemlig herom i planen bl.a., at det reelt er meget få områder, der kan privatiseres, da de kommunale opgaver for størstepartens vedkommende er lovbestemte. Privatisering indebærer nemlig, at en opgave fuldt og helt overdrages til private, hvorefter byrådet ikke længere har noget ansvar for, om en given opgave bliver løst - og heller ikke har nogen kompetance omkring kvalitet og serviceniveau. Dermed kan privatisering så at sige ikke blive aktuel. Eksempler på privatisering er dog grønne arealer til grundejere, overdragelse af medborgerhuse til brugerne og af sportspladser til klubberne. Udlicitering Derimod er der mulighed for at udbyde en række kommunale opgaver. Her fastsætter byrådet kvalitet og serviceniveau. Når private udbydere og kommunens egne institrutioner og afdelinger byder på en opgave for at finde det bedste og billigste tilbud, vurderes det, om en opgave bliver løst bedst og billigst af kommuen eller af en privat vriksomhed. Det et er kommunens ansvar at kontrollere at de stillede krav overholdes, f.eks. ved gennemførelse af brugerundersøgelser, kvalitetskontrol og såkaldt benchmarking, hvor kommunen sammenligner sine egne ydelser med andre enten offentliges eller private virksomheders tilsvarende ydelser. I servcietstrategi-planen understreges det, at byrådet ved udlicitering fortsat har det fulde ansvar for, at en opagve bliver løst i henhold til kontrakt om kvalitet og serviceniveau. Samtidig tilføjes det, at myndighedsopgaver eller anden myndighedusdøvelse ikke kan overdrages til private virksomheder. Eksempler i den forbindelse er ansættelser og afskedigelser, indstiling om pension, tildeling af kontanthjælp, aktivering, opfølgning på dagpenge, visitation og lignende opgaver, hvor der udøves en skønsmæssig vurdering. Det udbydes Af servicestrategi-planen fremgår det, hvilke opgaver Sæby Kommune løbende udbyder efter i en årrække at have søgt at effektivisere og rationalisere driften, bl.a. ved udbud af en række driftsopgaver til private virksomheder. Løsningen af disse opgaver følges løbende for at sikre, at de opstillede krav overholdes. Desuden analyseres og revurderes opgaverne og de stillede krav, inden en opgave genudbydes i forbindelse med udløbet af en kontrakt. Servicetratregi-planen fortæller således, at følgende driftsopgaver i Sæby Kommune vil blive udbudt efter denne plan: 2003: Tømmingsordningen for septiktanke hos kloakforsyningen og levering af arbejdstøj. 2004: Skolebuskørsel, skolerengøring, glatførebekæmpelse og rottebekæmpelse. 2005: Forsikringer, beredskab og brandslukning samt slamudbringning for den kommunale kloakforsyning. Desuden udføres i øjeblikket følgende opgaver efter udlicitering, uden at der er fastsat tidspunkt for nyt udbud af ydelserne: Tv-inspektion for kloakforsyningen, tømning af rendestensbrønde og gadefejning. Endelig udbydes følgende opgaver hvert forår: Asfaltarbejder, havneoprensning og brovedligeholdelse.

Forsiden