Skolelukninger

SF-kerneområder er friholdt i budget 2012

Paul Rode Andersen (SF) kan glæde sig over, at der ikke er benyttet nogen grønthøstermetode

Paul Rode Andersen er tilfreds med budget 2012

Paul Rode Andersen er tilfreds med budget 2012

SF er medunderskriver af budget 2012 for Frederikshavn. Det er vi, fordi aftalen - på trods af store besparelser - friholder en række SF-kerneområder for nedskæringer, som der ellers var lagt op til i Borgmesterens første udspil. Der er ikke benyttet nogen grønthøstermetode, men en politisk prioritering af, hvilke områder der må holde for, og hvilke der friholdes, når sparemålet på 40 mio. skal nås. Den metode er vi tilhængere af i SF! På skoleområdet bevares det vejledende timetal, og der pilles ikke ved den skolestruktur, som nu har været genstand for så meget debat de sidste år. Der konverteres ikke lærertimer til undervisningsassistenter med FOA - overenskomst. Oplandsskolerne nedlægges ikke, men skal fortsat samlæse nabotrin, hvor klassekvotienten ikke overstiger 28. Der tilføres den nye skoler 2,4 mio., så forsinkelsen af byggeriet i en dialog med forældrene kan håndteres på en smidig facon. De planlagte besparelser på daginstitutionsområdet, som har skabt uro blandt forældrene og henvendelser til politikerne, er taget af bordet. På ældreområdet bevares den nuværende rengøringsstandard og det decentrale ældrecenter i Præstbro overlever. Ledsagerordningen og kørsel for ældre bevares. Forligsaftalen indeholder også en forstærket arbejdsmiljøindsats for at nedbringe sygefraværet. For at få enderne til at mødes skal skatten hæves med 0,4%. Det er aftalt med KL, at den skattestigning kan effektueres uden sanktioner fra statens side, fordi andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Dertil kommer, at der høstes rationaler på administration, ledelse, digitalisering og energibesparelser. Endelig må en række konti i Økonomiudvalgets regi holde for: Tordenskjold, Toppen af Danmark, erhvervstilskud, sammenlægning af politiske udvalg til en værdi af 1,3 mio. kroner, sponsoraftaler, markedsføringskonto, optimering af leasingaftaler m.m. I SF er vi fuldt bevidste om, at Frederikshavns økonomi er dramatisk ringe, og at denne budgetaftale ikke løser alle de langsigtede problemer. Vi har imidlertid medvirket til at finde de besparelser og indtægter, som byrådet har pålagt os i 2012 og overslagsårene. At bringe økonomien på ret køl kræver imidlertid, at det nye Christiansborg ser på den kommunale økonomi med andre øjne!