SF på vej med forslag

KØ­BEN­HAVN:Det skal stå tin­dren­de klart, at alle al­ko­ho­li­ke­re har en ga­ran­ti for, at de kan få hjælp til at stil­le flas­ken på hyl­den. Og bør­ne­ne skal ha­ve hjælp. Det me­ner for­man­den for So­cia­lis­tisk Fol­ke­par­ti (SF), Vil­ly Søvn­dal, som ef­ter som­mer­fe­ri­en vil stil­le for­slag om, at be­hand­lings­ga­ran­ti­en stram­mes op. - Det er helt af­gø­ren­de, at be­hand­lings­ga­ran­ti­en og­så kom­mer til at gæl­de for børn. Man bør sam­ti­dig, når man ta­ger stil­ling til den voks­nes be­hand­ling, og­så ta­ge stil­ling til bar­nets. Ind­sat­sen over for de 60.000 børn kan be­stå i, at kom­mu­ner­ne rap­por­te­rer, hvor­dan de har hjul­pet bør­ne­ne, si­ger han. Han me­ner, at den mang­len­de ind­sats fra myn­dig­he­ders si­de er et ek­sem­pel på, hvad der sker, når man ud­sul­ter den of­fent­li­ge sek­tor. - Det er et om­rå­de uden den sto­re fo­kus. Og når kom­mu­ner­ne har en stram øko­no­mi, så er det­te jo et ek­sem­pel på, hvor­dan man til­ret­te­læg­ger ind­sat­sen så løst, at den ik­ke får fat. Og set i for­hold til en dis­kus­sion om fo­re­byg­gel­se er der jo kæm­pe ge­vinst på det her om­rå­de, si­ger Vil­ly Søvn­dal. Det nye pro­jekt, som nu skal hjæl­pe de 60.000 børn af al­ko­ho­li­ke­re, bør og­så fort­sæt­te ef­ter 2008, selvom den kun er ga­ran­te­ret af re­ge­rin­gen ind­til 2008, un­der­stre­ger han. /rit­zau/