SF vil lovgive mod tiltale af journa-lister

KØBENHAVN:Jour­na­lis­ter og me­di­er, der of­fent­lig­gør hem­me­li­ge op­lys­nin­ger af vi­tal sam­funds­mæs­sig in­teres­se, skal ikke kun­ne til­ta­les af dom­sto­le­ne. Det me­ner SF’s for­mand, Vil­ly Søvn­dal, der nu vil ud­vi­de par­ti­ets for­slag om at give straf­fri­hed til så­kald­te whistleblowers blandt of­fent­ligt an­sat­te. - Da vi kom med det for­slag, hav­de vi jo ikke i vo­res vil­des­te fan­ta­si fore­stil­let os, at man vil­le be­gyn­de at over­ve­je at fæng­sle jour­na­lis­ter­ne. Men nu da der er rejst til­ta­le mod to dan­ske jour­na­lis­ter, skal vo­res lov­for­slag ud­vi­des til også at om­fat­te me­di­er og jour­na­lis­ter, si­ger Vil­ly Søvn­dal. SF fore­slog tid­li­ge­re på året at give straf­fri­hed for så­kald­te whistleblowers blandt of­fent­ligt an­sat­te. Det ske­te, ef­ter at den tid­li­ge­re an­sat­te i For­sva­rets Ef­ter­ret­nings­tje­nes­te (FE) Frank Gre­vil fik af­slag på at føre sin sag i Høj­es­te­ret, for­di sa­gen iføl­ge Pro­ces­be­vil­lings­næv­net ikke er af så prin­ci­pi­el kar­ak­ter, at det kan beg­run­de en tred­je run­de i ret­ten. For­le­den blev de to jour­na­lis­ter fra Ber­ling­ske Ti­den­de, der vi­de­re­brag­te op­lys­nin­ger­ne fra Frank Gre­vil, til­talt for at ska­de ri­gets sik­ker­hed. - Sa­gen er, at re­ge­rin­gen løj over for be­folk­nin­gen om­kring grund­la­get for kri­gen. Jour­na­lis­ter­ne vi­de­re­brag­te op­lys­nin­ger, som el­lers ikke var kom­met til be­folk­nin­gens kend­skab. Det er eks­tremt uro­væk­ken­de, at man nu vil “slå bud­brin­ger­ne ihjel”, si­ger Vil­ly Søvn­dal. Syv jour­na­lis­ter til­talt Den frie pres­se i Dan­mark og an­dre lan­de ar­bej­der un­der et stør­re pres fra sine re­ge­rin­ger end no­gen­sin­de før. Lige nu er syv jour­na­lis­ter i Eu­ro­pa - her­af to fra Dan­mark - til­talt for at have af­slø­ret hem­me­lig­he­der, som i myn­dig­he­der­nes øjne har ska­det ri­gets sik­ker­hed. Lig­nen­de til­ta­ler kan være på vej mod tre ame­ri­kan­ske jour­na­lis­ter. Det In­ter­na­tio­na­le pres­se­for­bund, IFJ, ser den dan­ske sag som en “hævn­akt” fra re­ge­rin­gens side - imod en avis og to jour­na­lis­ter, der brag­te re­ge­rin­gen i for­le­gen­hed i for­hold til be­slut­nin­gen om at gå med i kri­gen i Irak. Det er al­drig sket tid­li­ge­re, at så man­ge vest­li­ge jour­na­lis­ter på én gang kræ­ves straf­fet, og in­ter­na­tio­na­le pres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner fryg­ter, at re­ge­rin­ger­ne i ly af ter­ror­trus­len er i gang med at stæk­ke me­dier­nes mu­lig­he­der for at kig­ge po­li­ti­ker­ne og myn­dig­he­der­ne ef­ter i kor­te­ne. I et brev til den dan­ske re­ge­ring op­ford­rer or­ga­ni­sa­tio­nen Jour­na­lis­ter uden Græn­ser til, at til­ta­ler­ne mod de to dan­ske jour­na­lis­ter fra­fal­des. /rit­zau/