Sid–ste for–års–kon–cert som selv–ej–en–de musikskole

FJERRITSLEV:Fjer–rits–lev Mu–sik–sko–le i aften tirsdag på Fjerritslev Gymnasium sin sid–ste for–års–kon–cert som selv–ej–en–de mu–sik–sko–le. 175 ele–ver i al–de–ren fra syv til 70 år er med. Fra 1. ja–nu–ar 2007 ænd–res mu–sik–sko–lens sta–tus fra selv–ej–en–de til kom–mu–nal in–sti–tu–tion, og fra 1. au–gust 2007 bli–ver mu–sik–sko–len for–ment–lig en del af en sam–let Jam–mer–bugt Mu–sik–sko–le med en lo–kal af–de–ling i Fjer–rits–lev. - Selvom det på no–gen må–der er lidt ve–mo–digt ef–ter 23 års glæ–der og sor–ger og et utal af gla–de mu–si–ce–ren–de børn, unge og æld–re, glæ–der vi os til fæl–les–skabet i den nye mu–sik–sko–le, siger mu–sik–sko–le–le–der Jens Ho–strup. - På det ad–mi–ni–stra–ti–ve om–rå–der bli–ver det væ–sent–lig nem–me–re at dri–ve mu–sik–sko–le. Det– vil give os et stør–re over–skud til det cen–tra–le, nem–lig at un–der–vi–se, og i det hele ta–get ska–be et in–spi–re–ren–de mu–sik–mil–jø til gavn og glæ–de for eg–nens be–folk–ning, tilføjer han. Pro–gram–met for for–års–kon–cer–ten bli–ver me–get af–veks–len–de. Der by–des på Big–band-jazz, so–lo–sang, klas–sisk og ryt–misk kla–ver, re–næs–san–ce–mu–sik led–sa–get af dans, mi–ni–bands be–stå–en–de af mu–sik–sko–lens helt unge ele–ver, kor–mu–sik og di–ver–se bands. Midt–vejs i kon–cer–ten hol–des mu–sik–sko–lens års–mø–de. For–man–den af–lægger års–be–ret–ning, og der hol–des valg til be–sty–rel–sen. - Alle er vel–kom–ne til kon–cer–ten. Kom i god tid, da vi reg–ner med fuldt hus med 300 og 400 til–hø–re–re, opfordrer Jens Ho–strup.