Hals

Sig ja tak til ny virksomhed

PO]LAR SEA]FOOD: Vi i Hals By]råd (også i Bent Jen]sens tid) er tit blevet be]brej]det, at vi ikke er så dyg]ti]ge som f.eks. Pan]dr]up Kom]mu]ne m.h.t. at skaf]fe store er]hvervs]virk]som]he]der til kom]mu]nen. Nu kom chan]cen så en]de]lig, men til min meget store skuf]fel]se ser det ud til, at vi efter al sand]syn]lig]hed mis]ter mu]lig]he]den for, at en stor pri]vat virk]som]hed vil etab]le]re sig i V. Has]sing. Fir]ma]et er over]be]vist om, at de i lo]kal]pla]nen an]før]te støj]græn]ser på ek]sem]pel]vis 35 dB (mind]re end en op]vas]ke]ma]ski]ne) mellem kl. 22 og 07 kan over]hol]des. Tra]fik]ken vil være på ca. 10-15 last]bi]ler pr. dag (i dag]ti]mer]ne) di]rek]te ind fra Skovhusvej, så det]te vil ikke ge]ne]re be]bo]er]ne. Da det dre]jer sig om om]pak]ning af frost]va]rer, vil der heller ikke blive no]gen lugt-ge]ner fra virk]som]he]den. Der vil gan]ske vist blive en stor byg]ning, men den vil i grund]plan kun fyl]de 10 pro]cent af grun]dens are]al, hvor de øv]ri]ge grun]de på In]du]stri]vej har en be]byg]gel]ses]pro]cent på 33. Hele om]rå]det vil blive om]kran]set af be]plant]nings]bæl]ter, så de i løbet af få år vil skju]le hele frost]la]ge]ret. Og hvad går vi så glip af: Ca. 60-70 pri]va]te SID-ar]bejds]plad]ser. Ar]bej]de til un]der]le]ve]ran]dø]rer i Hals Kom]mu]ne. En stør]re om]sæt]ning i vore bu]tik]ker. Et hø]je]re per]son- og virk]som]heds]skat]te]grund]lag. At ænd]re på det blakkede ima]ge der siger "der er kun "so]ve]by]er" i kom]mu]nen". Hvad kan bor]ger]ne i om]rå]det ri]si]ke]re: At der kommer fire-fem virk]som]he]der, som i om]fang vil fyl]de 23 pro]cent mere af om]rå]dets grund]are]al. Efter at have talt med flere fra Haslundparken, som har for]trudt, at de har skre]vet under på ind]si]gel]ser]ne, vil jeg spe]ci]elt op]ford]re Bent Jen]sen og Las]se Nyby til at tæn]ke sig om en eks]tra gang og mel]de tilbage, at I godt kan leve med en byg]ning i 15 me]ters høj]de, så vi ikke går glip af denne store mu]lig]hed for at få mange nye ar]bejds]plad]ser til V. Has]sing. ] (For]kor]tet af red.)