Ældreforhold

Signaler om ændrede planer for ”Klitrosen”

Kom­mu­nens om­sorgs­ud­valg øns­ker ikke at blo­ke­re for om­byg­nin­gen af Klit­ro­sen, men ud­val­get vil der­imod sik­re, at Klit­ro­sen også i en ny skik­kel­se skal rum­me både al­min­de­li­ge ple­je­plad­ser og et de­mens­af­snit. Ar­kiv­fo­to

Kom­mu­nens om­sorgs­ud­valg øns­ker ikke at blo­ke­re for om­byg­nin­gen af Klit­ro­sen, men ud­val­get vil der­imod sik­re, at Klit­ro­sen også i en ny skik­kel­se skal rum­me både al­min­de­li­ge ple­je­plad­ser og et de­mens­af­snit. Ar­kiv­fo­to

“Klitrosen” i Klitmøller skal fortsat være et af kommunens 19 ældrecentre KLITMØLLER: ”Klitrosen” i Klitmøller kan godt blive bygget om, som det blev besluttet af den gamle Hanstholm Kommune, men når ombygningen er færdig, skal ældrecentret anvendes på en anden måde end tanken var, da beslutningen om ombygningen blev truffet. - Vores udgangspunkt er fortsat, at der skal være 19 ældrecentre i Thisted kommune- og at ”Klitrosen” er et af de 19. Men de tanker, som den gamle kommunalbestyrelse i Hanstholm har gjort sig om den fremtidige anvendelse for ”Klitrosen” vil ikke give et særlig godt grundlag for at fremtidssikre ”Klitrosen”. Derfor ønsker vi nogle ændringer. Det siger Povl Bojer (K), formand for omsorgsudvalget i Thisted Kommune, efter et møde på ”Klitrosen” med de mange interessegrupper, der har både holdninger og følelser knyttet til ældrecentret. Efter oplægget fra Hanstholm Kommune skulle ombygningen af ”Klitrosen” resultere i 20 almene plejepladser til forskel fra i dag, hvor ”Klitrosen” rummer både et demensafsnit og almene plejepladser. - Det vil være et problem, hvis ”Klitrosen” bygges om til 20 almene plejepladser. Dels vil det blive alt for dyrt i drift, dels er det langt flere end der er brug for i lokalområdet - og de færreste anser det som realistisk, at overskydende pladser skal visiteres til ældre fra andre dele af kommunen - eller fra nabokommuner, siger Povl Bojer. Udspillet fra omsorgsudvalget, som i næste uge kommer til drøftelse i kommunens økonomiudvalg, er i stedet, at ”Klitrosen” bygges om, men at de 20 pladser fordeles ligeligt mellem almene plejepladser - og demenspladser. Altså stort set som i dag. I dag kan Thisted Kommune tilbyde 502 almene plejeboliger. Povl Bojer understreger, at de færreste regner med, at kommunen har råd til at forøge det antal. - Pladserne er fordelt, så der i gennemsnit er en plejeplads for hver 13,6 borger i kommunen over 67 år. Og det er nok det serviceniveau, kommunen kan tilbyde, siger Povl Bojer. Når tingene regnes ud på den måde, er der isoleret set kun seks borgere over 67 år i Klitmøller for hver plads på Klitrosen, hvis planerne om at indrette 20 plejepladser realiseres. De nyeste tal siger, at der er 121 indbyggere i Klitmøller over 67 år, oplyser Povl Bojer. - Men vi taler også om serviceharmonisering i den nye kommune. Både her og på andre områder. Efter det nuværende antal indbyggere i Klitmøller over 67 år vil der højest være brug for ni plejepladser på Klitrosen. Det vil sige, at beboerne til halvdelen af pladserne skal visiteres fra andre dele af kommunen, men det harmonerer dårligt med at vi ved, at folk helst vil blive i deres lokalområde. På det grundlag vurderer Povl Bojer, at behovet for plejepladser i Klitmøllerområdet højest kan blive ni, og det er for lidt til at få rentabilitet i et ældrecenter med døgnbemanding. To funktioner Hvis ”Klitrosen” fremover skal overleve som ældrecenter kræver det flere funktioner. Omsorgsudvalget anbefaler derfor, at der bygges om med 20 nye boliger, men at halvdelen af dem bruges til demente beboere. - Med 20 pladser er der fortsat grundlag for at sikre en rentabel drift af ”Klitrosen” - og dermed også grundlag for fortsat at sikre et udbud af almene plejepladser i Klitmøller, siger Povl Bojer om den løsningsmodel, udvalget er enig om at anbefale. Det betyder imidlertid, at der skal sadles om på endnu et punkt i forhold til Hanstholm Kommunes planer. Her indgik nemlig, at Klitrosens 10 demenspladser skulle flytte til ”Fyrglimt” i Hanstholm. - Derfor vil det være nødvendigt at stille den del af ombygningsplanerne på ”Fyrglimt” i bero så vi kan få en afklaring af, om der kan flyttes nogle andre funktioner hertil. Det vil ske, når vi laver en ældreboligplan for kommunen. Povl Bojer understreger, at udvalget ikke på noget tidspunkt har ønsket at blokere for byggeplanerne på Klitrosen. Ønsket har blot været at sikre en fornuftig fremtidige anvendelse af stedet. - Og den mulighed har vi her, hvis ønsket er, at ”Klitrosen” skal bevares som et af kommunens 19 ældrecentre, siger Povl Bojer. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk