EMNER

Sik]ker]he]den er i or]den ved store ar]ran]ge]men]ter i midt]by]en]

FRE]DE]RIKS]HAVN:Po]li]ti]in]spek]tør Stig Lund]bo er ikke be]kym]ret over sik]ker]he]den ved ar]ran]ge]men]ter som for ek]sem]pel Open By Night, hvor midt]by]ens ga]der var prop]pet med men]ne]sker og vir]ke]de gan]ske ufrem]kom]me]li]ge. En læ]ser be]skri]ver i da]gens avis sin be]kym]ring for, hvad der ville ske, hvis der op]stod brand, eller no]gen blev al]vor]ligt syg og havde brug for hjælp. Men sik]ker]he]den er i or]den, siger Stig Lund]bo. - Det er vores er]fa]ring, at folk er meget flin]ke til at flyt]te sig, hvis der kommer et ud]ryk]nings]kø]re]tøj. I øvrigt hen]vi]ser han til ga]de]re]gu]la]ti]vet, der kræ]ver, at den mid]ter]ste del af ga]der]ne, det der kal]des kø]re]bån]det, er fri for ud]stil]lin]ger og bor]de og sto]le, netop for at gøre plads for red]nings]kø]re]tø]jer. Han på]pe]ger, at nok var et par af til]kør]sels]ve]je]ne, nemlig Tor]den]skjolds]ga]de og Pa]ral]lel]vej, af]spær]ret under ar]ran]ge]men]tet, men der er mas]ser af andre ad]gangs]ve]je, og af]spær]rin]ger]ne er meget nem]me at flyt]te, hvis det skulle blive nød]ven]digt. - Det ville være meget vær]re, hvis der var et hegn med pig]tråd, som der kan være ved sports]ar]ran]ge]men]ter. Hvad Stig Lund]bo der]imod ser som et langt stør]re pro]blem er, at det er for]budt at par]ke]re på for]tov]ene . Når der så hol]der bi]ler i begge si]der af ve]jen i de små si]de]ga]der, kan det være umu]ligt for et red]nings]kø]re]tøj at pas]se]re. - Brand]væ]se]net skub]ber dem sim]pelt]hen væk, for]kla]rer han. Læ]ser]brevs]skri]ben]ten undrer sig også over, at der ikke var po]li]ti på ga]den, når så mange men]ne]sker var sam]let. Men det var der. - Der var no]gen nede at kig]ge, men de var “under cover”, siger Stig Lund]bo. ]