Lokalpolitik

Skal de pæne visioner om naturen allerede skydes i sænk

KOMMUNEPLAN:Kommentar vedrørende udvidelse af byzoneareal nord for Nordre Purker i Skørping: Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Skørping Kommune er gennem avisartikler og via henvendelse fra flere borgere blevet opmærksomme på, at kommunen i det kommende kommuneplanforslag har planer om at inddrage nye arealer i byzone. Som det beskrives i pressen og i et kort referat af økonomiudvalgsmødet 20. juni, er der tale om at inddrage matr. 42 ab og 42 aa som byzone. Dette er et stort areal, der ligger øst for de to nye, store udstykninger, der er foretaget ved Hanehøjvej og nord for Nordre Purker. Om det planlægningsmæssigt er fornuftigt, at byen udvikler sig denne vej, kan diskuteres, men det rejser en række spørgsmål om for eksempel vejbetjeningen; ikke mindst når der tales om, at en del af vejbetjeningen skal ske gennem selve skovområdet Nordre Purker, men også gennem Petersmindevej med nyudbyggede parcelhuskvarterer og en eksisterende spejderhytte - samt det smukke Petersmindeområde. Med en eventuel udbygning af området vil selve Nordre Purker blive stadig mere omringet af bymæssig bebyggelse. Dette finder lokalkomiteen helt uacceptabelt. For det første vil byggeriet komme i modstrid med beskyttelsen af skovene gennem skovbyggelinien. Formålet med denne byggelinie er jo netop at sikre, at skovbrynene ikke ødelægges af byggeri. For det andet - og nok så vigtigt - så vil de foreliggende planer kollidere med den udpegning, der tidligere er sket af Nordre Purker som fuglebeskyttelsesområde. Skal der sikres en gunstig bevaringsstatus for de fugle, som området er udpeget for, er hverken en vejføring ind gennem skoven eller bebyggelse så tæt på beskyttelses- området acceptabelt. Vil man allerede skyde de pæne visioner for Rebild Kommune i sænk ? Her skrives: "Naturen skal have sin særlige placering i bevidstheden og i arbejdet med kommunens fremtid. Derfor skal den kommunale planlægning i særlig grad fokusere på de naturgivne forudsætninger i forhold til bl.a. de erhvervsmæssige og bosætningsmæssige vækstmuligheder" (underskrevet af tre borgmestre).