Hals

Skan]da]le]hu]set

@$:]]Af ]] På veg]ne af SF-Hals, Lau]rits Krog. Hav]bak]ken 7, Hou ]IT-HU]SET]]: Først hed det IT-hu]set, så blev det om]døbt til In]no]va]tions]går]den. I Nord]jys]ke bliver det kon]stant om]talt som ”Hals kom]mu]nes største er]hvervs]øko]no]mis]ke sats]ning”. Kært barn har mange nav]ne. Jeg kunne også fin]de på at kal]de det skan]da]le]hu]set eller spø]gel]ses]hu]set. Jeg glæ]der mig over at den nye be]sty]rel]ses]for]mand fra Aal]borg nu lo]ver, at alt en]der i fryd og gam]men efter som]mer]fe]ri]en, idet fir]ma]er nær]mest står i kø for at flyt]te ind i den tom]me byg]ning. Så vidt jeg hus]ker blev pro]jekt IT-hus ved]ta]get i by]rå]det i vin]te]ren 2000/2001. Der har altså været god tid for de an]svar]li]ge po]li]ti]ke]re til at få tin]ge]ne på plads omkring le]del]se af hu]set, øko]no]mi]en, le]jere m.m. I SF mener vi, at nu må alle fak]ta]op]lys]nin]ger på bor]det. Hele be]slut]nings]pro]ces]sen, alle de bris]te]de for]vent]nin]ger, hvil]ke per]so]ner har været in]vol]ve]ret? hvor]dan er be]sty]rel]ses]med]lem]mer]ne ud]pe]get? hvor]dan er øko]no]mi]en? Alle sten bør ven]des i denne sag, så of]fent]lig]he]den kan få det ful]de ind]blik i, hvor det po]li]tis]ke an]svar skal pla]ce]res for det, man vel godt nu kan kal]de en skat]te]bor]ger]fi]nan]sie]ret fi]as]ko. Vi vil bede om at få ud]le]vet alle sa]gens ak]ter og vi vil stu]de]re dem grun]digt.