Skat–te–yde–re spa–rer på pri–va–te kar–tof–ler

Ul–lits Ho–tel–ler sør–ger for, at ma–den kom–mer ud til bil–li–ge pen–ge i Far–sø Kom–mu–ne

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Direktør Jens Sørensen, Ullits Hoteller: Konkurrerer på stram styring af omkostningerne og en menu af traditionelle retter til de ældre.

NORD–JYL–LAND:Stegt flæsk. Bræn–den–de kær–lig–hed. Flæs–ke–steg og fri–ka–del–ler. Og mas–ser af sovs og kar–tof–ler. Hver dag rul–ler Ul–lits Ho–tel–lers otte hvi–de kas–se–vog–ne ud med mad til om–kring 200 æld–re og to ple–je–hjem i fire nord–jyske kom–mu–ner. Køk–ken–per–so–na–let tæl–ler fem per–so–ner: Tre ud–dan–ne–de kok–ke, en køk–ken–le–der og en køk–ken–as–sis–tent - der ar–bej–der to mand af gan–gen. På den måde bli–ver om–kost–nin–ger–ne holdt nede, for–tæl–ler di–rek–tør Jens Sø–ren–sen fra Ul–lits Ho–tel–ler: - Så har man nem–lig ikke no–get spildt ar–bejds–kraft i køk–ke–net. Ul–lits Ho–tel–ler er et af de få pri–va–te køk–ke–ner, som le–ve–rer mad ud til æld–re via kom–mu–ner–nes hjem–me–ple–je til bil–li–ge pen–ge. I gen–nem–snit kos–ter det kom–mu–ner–ne 57 kro–ner selv at stå for mad–le–ve–rin–gen af et en–kelt mål–tid - til sam–men–lig–ning gør de pri–va–te køk–ke–ner det sam–me for 47 kro–ner pr. por–tion. For at hol–de pri–sen nede for de æld–re gi–ver kom–mu–ner–ne til–skud for at dæk–ke de–res egne om–kost–nin–ger, hvis de selv står for mad-ser–vi–cen. Ord–nin–gen kom–mer så–le–des også skat–te–yder–ne til gode, når de hvi–de vogne fra Ul–lits Ho–tel–ler rul–ler ud med mad til æld–re i Far–sø Kom–mu–ne: - Vi har gan–ske få kla–-ger på ma–den. Yderst få, for–tæl–ler le–der So–nja Mo-–gen–sen fra kom–mu–nens Æld–re- og Handikapafdeling. Ul–lits Ho–tel–ler hol–der pri–sen på mad–ser–vi–ce nede ved at or–ga–ni–se–re vagt–pla–nen for sit per–so–na–le stramt og sam–ti–dig le–ve–re mad ud på tværs af kom–mu–ne–græn–ser–ne. De hvi–de vogne rul–ler så–le–des også ud i Løg–stør, Aars og Aale–strup, selv om køk–ke–net ikke har en af–ta–le med dis–se kom–mu–ner: - Men det spe–ku–le–rer jeg nu ikke så me–get i, si–ger Jens Sø–ren–sen. Tra–di–tio–nel–le dan–ske ret–ter som flæs–ke–steg, fri–ka–del–ler og bræn–den–de kær–lig–hed har de se–nes–te 13 år væ–ret klas–si–ke–re på me–nu–en, si–den det pri–va–te køk–ken over–tog drif–ten af kom–mu–nens mad–ser–vi–ce i 1993: - In–ves–te–rin–gen er stor. For man skal både have bi–ler og ud–dan–net per–so–na–le. Og så kræ–ver det også en god–ken–del–se fra EU, for–tæl–ler di–rek–tø–ren fra Ul–lits Ho–tel–ler.