Skattesag smuldrede i landsretten

Frifundet forretningsmand slipper for bøde på 225.000 kr. og gør klar til at rejse erstatningskrav

Økonomisk kriminalitet 15. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Skattevæsenet står som taber og en frembrusende ung forretningsmand, der tidligere er dømt for økonomisk kriminalitet, som vinder efter afgørelsen af en skattesag i Vestre Landsret. Den 34-årige forretningsmand blev forleden friifundet for omfattende skattesvindel. I Frederikshavn Byret blev han i vinter fundet skyldig og idømt en betinget frihedsstraf og en tillægsbøde på 225.000 kr. Den unge forretningsmand levede en playboy-tilværelse med fede biler og motorbåde. Skattevæsenet havde bygget sin sag op på, at hans selvangivne indtægter slet ikke kunne dække hans udgifter. At Told og Skat ensidigt byggede sagen op på misforholdet mellem indkomst og forbrug blev imidlertid forsvareren, Århus-advokaten Lars Henriksens stærkeste kort i landsretten. Han lagde i sin procedure vægt på, at det er uhørt at føre en straffesag for skatteunddragelse alene ud fra et skønnet privatforbrug. Han fremhævede, at anklagemyndigheden ikke kunne anvise fortilfælde for en domfældelse på et sådant grundlag. - Skønnede privatforbrug anvendes normalt til at underbygge en tiltale for skatteunddragelse, hvor der i forvejen er påvist udeholdte indtægter, siger Lars Henriksen. I den aktuelle sag havde skattevæsenet kulegravet den mistænktes regnskaber vedrørende hans to virksomheder - en restaurant og en udlejningsejendom - men uden at kunne påvise, at der foregik skatteunddragelser. Skattevæsenet fastholdt sagen og lagde til grund, at den 34-årige havde sorte indtægter, uden at skattevæsenet forsøgte at dokumentere hvilke indtægtskilder, der var tale oml. Kasionogevinster Under sagen har forretningsmanden gjort gældende, at han havde tjent skattefrie penge ved blandt andet forsikringsudbetalinger og ved at spille i kasino. Han forklarede også, at han var blevet forstrakt med et lån på 50.000 kr. af en ældre bekendt, der havde tjent dem ved at spille i kasino. Den pågældende blev ført som vidne. I byretten blev han stemplet som utroværdig, selv om der forelå et gældsbrev vedrørende lånet. I landsretten fremlagde han dokumention for, at han havde indtægtsført kasinogevinsten i sit reviderede regnskab. Landsretten hæftede sig ved den usikkerhed, der var forbundet med privatforbrugsopgørelsen. Lars Henriksen fremførte i sin procedure, at der var begået 16 egentlige fejl ved opgørelsen. Landsretten kunne heller ikke godtage den metode, som skattemyndighederne havde anvendt til at beregne det et minimumsprivatforbrug, som forretningsmanden måtte have haft for bare at overleve i de tre år, som tiltalen for skatteuinddragelse vedrørte. Sagen endte med frifindelse med alle seks dommerstemmer i landsretten. Erstatning - Myndighederne burde aldrig have rejst straffesagen, siger Lars Henriksen. Han vil nu rette henvendelse til politiet i Frederikshavn med krav om erstatning til sin klient med baggrund i den lange tid, sagen har været undervejs gennem retssystemet. Allerede i forbindelse med afsigelsen af dommen i byretten i Frederikshavn kritiserede dommer Mogens Pedersen myndighedernes sagsbehandling. Han vurderede, at den lange sagsbehandling indebar en overtrædelse af forretningsmandens rettigheder efter den europæiske menneskerettighedskonvention. Sagen kunne være afgjort i 1999, men alligevel var den først klar til domsforhandling ved byretten i begyndelsenm af 2002. Sagen verserer også ved Landsskatteeten. Også her venter Lars Henriksen nu en frifindelse.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...