Mariagerfjord

Skjel­le­rup-bor­ger øns­ker fod­gæn­ger­felt WROUM: Men am­tet af­vi­ser. Det vil ska­be falsk tryg­hed og kun­ne med­fø­re fle­re ulyk­ker

Leif Andersen fra Skjellerup ønsker et fodgængerfelt på grund af de mange lastbiler, som kører gennem byen. Her sludrer han med Hans Nielsen på knallerten. Foto: Per Kolind

Leif Andersen fra Skjellerup ønsker et fodgængerfelt på grund af de mange lastbiler, som kører gennem byen. Her sludrer han med Hans Nielsen på knallerten. Foto: Per Kolind

SKJEL­LE­RUP:Selvom so­len skin­ner, er det ikke spe­ci­elt be­ha­ge­ligt at stå på for­tov­et i Skjel­le­rup ved Ma­ri­ager­vej om ef­ter­mid­da­gen. Der kom­mer nem­lig last­bi­ler i en lind strøm, så det næs­ten er umu­ligt at tale med Leif An­der­sen, som bor i Skjel­le­rup. Han har hen­vendt sig til am­tet om at få et fod­gæn­ger­felt på Ma­ri­ager­vej. - Hyp­pig­he­den af de sto­re last­bi­ler er uhyg­ge­lig. En skøn­ne dag sker der ulyk­ker, si­ger den 79-åri­ge mand, som har boet i Skjel­le­rup i 36 år. Mens vi går på for­tov­et, pe­ger Leif An­der­sen på for­tovs­fli­ser­ne, som er vip­pet op. - Det sker hele ti­den. Det er på grund af last­bi­ler­ne og trak­to­rer­ne, si­ger Leif An­der­sen. Men det er nu sik­ker­he­den, som op­ta­ger Leif An­der­sen mest. Ved si­den af Ma­ri­ager­vej lig­ger både en le­ge­plads og Ho­bro Ef­ter­sko­le. Der­for me­ner Leif An­der­sen, at det vil­le være godt med et fod­gæn­ger­felt. - Når jeg har mine bør­ne­børn på be­søg, føl­ger jeg dem al­tid over ve­jen, for­tæl­ler Leif An­der­sen. Si­den ja­nu­ar 2000 har poltiet re­gist­re­ret to ulyk­ker med per­son­bi­ler på stræk­nin­gen, men in­gen per­so­ner skul­le være kom­met til ska­de. - Vi er me­get til­ba­ge­hol­den­de med at lave nye fod­gæn­ger­fel­ter, for­di un­der­sø­gel­ser vi­ser, at ulyk­kes­an­tal­let sti­ger, si­ger Vagn Bech, som er ci­vil­in­ge­ni­ør ved Vej­kon­to­ret i Nord­jyl­lands Amt. Et fod­gæn­ger­felt kan ska­be falsk tryg­hed for fod­gæn­ger­ne, og bi­lis­ter­ne re­spek­te­rer ikke de­res vi­ge­pligt i til­stræk­ke­lig grad, Iføl­ge Vagn Bech hol­der man øje med, om der er sket en tra­fik­øg­ning, og i 2005 var an­tal­let af bi­ler på 3100 bi­ler på Ma­ri­ager­vej i Skjel­le­rup. Her­af var 400 last­bi­ler over 3,5 tons. I Ho­bro by er der for­bud mod at køre igen­nem med last­bil, og det kan være der­for, at man­ge last­bil­chauf­fø­rer væl­ger at køre gen­nem Skjel­le­rup. Hvis am­tet skal lave et fod­gæn­ger­felt, skal der både være tæt kø­ren­de tra­fik og tæt gå­en­de tra­fik, og det vur­de­re­de Nord­jyl­lands Amt for et år si­den, at der ikke var. Så in­gen fod­gæn­ger­felt I mel­lem ti­den skal bor­ger­ne hus­ke at kig­ge sig godt for, når de kryd­ser Ma­ri­ager­vej.