Skolebestyrelse appellerer til S

Formand håber, at plan om større klasser skrinlægges af byrådet

V. HASSING: Det er endnu engang Socialdemokraternes foreslåede forhøjelse af klassekvotienten fra de nuværende 25 til 27 elever, der har fået skolebestyrelsen på banen med en advarsel til S-lejren, der med deres ni byrådsmedlemmer kan trumfe ændringen igennem uden problemer over for det borgerlige V/K-flertal, der i deres alternative budgetforslag ikke opererer med den nævnte klassekvotient-forhøjelse. I en kommentar til S-lejrens budgetforslag noterer skolebestyrelsen i V. Hassing sig således, at netop V. Hassing Skole er specielt sårbaremed hensyn til klassesammenlægninger, idet de tre klasser på fjerde årgang skal lægges sammen til to, hvis bare én af eleverne på den årgang rejser. På sjette årgang er det derudover kun to elever, der skal vinke farvel til skolen, før der må klassesammenlægninger til. Formanden for skolebestyrelsen, Else Winther, bemærker på vegne af skolebestyrelsen videre, at det måske på papiret ser godt ud, at indskolingen friholdes for de nævnte klassesammenlægninger - men at det måske i virkeligheden bare kan vise sig at være en løsning, der kun slører problemet. - Det betyder nemlig, at vi ved klassedannelser i den kommende børnehaveklasse formentlig skal starte med tre spor for så at slå dem sammen til to spor i 3. klasse, siger Else Winther, der endvidere peger på folkeskolelovens paragraf 25, stk. 2, hvori der står: Ved fordeling af børn i 1. klasese skal det tilstræbes, at den enkelte klasse bevares samlet på de følgende klassetrin i grundskolen. - Det vil sige, at vi med budgetforslaget går mod intentionerne i folkeskoleloven, konstaterer Else Winther. Bestyrelsesformanden bemærker videre, at klasserne i dag er meget forskellige, og mens nogle godt kan tåle at være mange, så er der også nogle, der har problemer, selv om de er få. - Måske var det en bedre idé at friholde skolerne for at lave klasseopsplitning nu, og så i stedet kræve, at kommende klassedannelser fremover skal ske efter det i budgettet foreslåede?, tilføjer Else Winther, der endvidere peger på, at det bygningsmæssigt kan blive et problem at få 27 elever ind i de forskellige skolelokaler. - Er der i de planlagte renoveringer af kommunens skoler taget hensyn til, at lokalerne skal kunne klare klassekvotienter på 27 elever? Det kan vi godt i hjemklasserne på V. Hassing Skole, men der bliver trængsel, siger Else Winther - og fortsætter: - Vores faglokaler er ikke tidssvarende til klasser af denne størrelse. I sløjd har vi for eksempel 22 bænke inklusiv lærerbænken - der er ikke plads til flere. Else Winther noterer sig i den forbindelse videre, at der før i tiden var sat timer af til delehold, så en klasse på over 22 elever skulle deles op i to, når det gjaldt de praktiske og musiske fag. - Disse timer savner vi allerede med de nuværende klassestørrelser. Ved indførelse af Ny Skoledag, hvor alle klasser er skemalagt med 30 timer pr. uge, har vi ikke længere mulighed for flytte/sparetimer til oprettelse af delehold. Det eneste, vi har at tage af, er puljen til skole/hjem-samarbejde, hytteture, lejrskole med mere, siger hun - og tilføjer: - Vi vil foreslå Hals Kommune at se på kommunens skolestruktur generelt i stedet for at ramme de små årgange ved klassesammenlægninger. Skolerne kunne for eksempel opdeles i skoler med kun indskoling henholdsvis indskoling plus mellemtrin eller indskoling plus mellemtrin plus overbygning, så klasser og delehold fik en tilfredsstillende størrelse i de enkelte årgange. Dette kan gøres ved at bevare de små skoler i kommunen. Mens Else Winther derudover slår fast, at det som forælder er bekymrende at se på de pædagogiske muligheder i de store klasser - med endnu ringere mulighed for undervisningsdifferentiering end p.t. - så erindrer hun også om, at indførelsen af Ny Skoledag i sin tid tjente til blandt andet at højne kvaliteten i undervisningen. - Nu drukner den vel ikke i besparelser på de store årgange, spørger Else Winther, inden hun slutteligt slår fast, at skolerne i sin tid blev lovet, at der i kommunen var penge nok til at køre Ny Skoledag på de dengang givne forudsætninger. - Det blev blandt andet præciseret af forvaltningschef Niels Bork og kulturudvalgsformand Sørn Nordhald (S) på adskillige debatmøder om Ny Skoledag, konstaterer Else Winther - og fortsætter: - Vi er derfor fortsat udforstående over for de nedskæringer, der p.t. er fremlagt i forbindelse med budgetdebatten for 2003.