Skolevæsen

Skolebestyrelser med ansvar for op imod 1000 børn

SKOLESTRUKTUR:Politikerne tager netop nu stilling til, om vi skal sammenlægge kommunens 27 skoler i 13 skolecentrer. Et skolecenter kan til eksempel være én stor byskole med overbygning, dennes SFO+en til to landsbyskoler og disses SFO¿er+ evt. tilhørende børnehaver. Disse skoler kan være af meget forskellig art, både kulturelt, pædagogisk og organisatorisk, ikke desto mindre er sådan et skolecenter tiltænkt et skolebestyrelse og en leder, der vil stå med ansvaret for 500 ¿ 1000 skolebørns hverdag. I Skallerup tror vi, at det vil blive yderst vanskeligt at finde tid og rum til en kvalificeret og reel debat om hverdag, pædagogik osv. i sådan en bestyrelse. Den manglende tid til sagsbehandling og diskussion på bestyrelsesmøderne indenfor de nuværende rammer er velkendte. Skal en bestyrelse nu finde tid til to-tre forskellige skolers indhold og hverdag? Det er svært at forestille sig, at aftenmøder af to-tre timers varighed (de nuværende skolebestyrelsesmøder form) vil være tilstrækkeligt til at håndtere institutioner af denne størrelse. Det vil blive svært at opnå kvalitet i bestyrelsesarbejdet. Frikøb af bestyrelsesmedlemmer fra deres sædvanlige job til afholdelse af skolecenterbestyrelsesmøder i dagtimerne virker næsten plausibelt. Er politikerne klar til det? Store skoleenheder vil afstedkomme et betydeligt demokratisk underskud. De basale forudsætninger for forældremedindflydelse er sat under pres. Den store fysiske afstand mellem ledelse/bestyrelse og forældre og børn, samt det forhold at de små skoler kun får få repræsentanter i en fremtidig skolecenterbestyrelse, der vil sidde noget alene, uden lokal sparring og forankring. Samtidig er ledelsen og skolebestyrelsen en væsentlig del af den enkelte skoles kultur, de er bærere af skolens værdigrundlag og ¿pædagogiske identitet¿. I et skolecenter vil forskellige skolekulturer og pædagogiske tilgange (eksempelvis årgangsdelt og ikke-årgangsdelt, by og land) blive sammenlagt. Dette dybt problematisk forhold ved sammenlægningstanken, synes der slet ikke at være taget højde for i forslaget. Det nævnes derimod overfladisk, at netop fælles ledelse/bestyrelse er en forudsætning for, at der ikke skal ¿¿ kunne fastsættes principper på de enkelte skoler, som ikke er i overensstemmelse med det samlede centers principper¿ (side 4) Mandatfordelingen i en bestyrelse samt den fysiske placering af den øverste fælles ledelse vil spille afgørende ind. Man vil alt andet lige skulle påregne, at det bliver overbygningsskolens retningslinier, der bliver gældende. Herved mister man i princippet landsbyskolens karakteristika. Den bliver nu en del af en ny, større kulturel enhed, der har sit udspring og ledelse i en stor byskole. Kære politikere, er I virkeligt sikre på, at det er det her I vil? Vi er klar til udvikle vores skolestruktur og tage højde for den forventede nedgang i antallet af børn, men dette er ikke måden.